Europosłowie: więcej miejsca dla obywateli na rynku energetycznym

Europosłowie: więcej miejsca dla obywateli na rynku energetycznym
Pixabay

Ostatnio Parlament Europejski dał silne wsparcie europejskiemu sektorowi energii odnawialnej, popierając ambitniejszy cel udziału OZE w unijnym miksie energii na rok 2030. Teraz europosłowie przygniatającą większością głosów przyjmują kolejne propozycje zmierzające do promowania zielonej energii.

Obywatele powinni być podmiotami zmian, a nie pasywnymi odbiorcami usług energetycznych – do takiego wniosku doszli wczoraj europosłowie przyjmując szereg zaleceń o charakterze nieustawodawczym, opracowanych przez Komisję Energii (ITRE) w celu „promowania innowacji w zakresie czystej energii”. Szefem tej komisji w Parlamencie Europejskim jest Jerzy Buzek.

Posłowie Parlamentu Europejskiego zgodzili się wczoraj, że potrzebne są systemowe programy edukacji i zaangażowania, aby pomóc obywatelom UE zmienić nastawienie oraz zrozumieć, w jaki sposób mogą oni wprowadzać innowacje i wykorzystywać narzędzia cyfrowe do produkcji, konsumpcji i przechowania czystej energii.

REKLAMA

Należy obniżyć bariery wejścia na rynek, aby ułatwić obywatelom uczestniczenie w nim, a także zapewnić otwartość, przejrzystość i uczciwą konkurencję – tak brzmi przesłanie zawarte w komunikacie PE nt. wczorajszego głosowania.

Wczoraj europosłowie poparli również zwiększenie budżetu badań nad czystymi technologiami. Ustalono, że kolejny, unijny budżet na R&D powinien wzrosnąć o co najmniej 120 mld euro, a środki na finansowanie niskoemisyjnych projektów, wspierających inicjatywy angażujące miasta i władze lokalne, powinny zostać zwiększone o najmniej 50 proc.

Parlament Europejski doszedł też do wniosku, że UE powinna zbadać różne sposoby udzielania pomocy krajom rozwijającym się w ich przemianach energetycznych oraz opracować „unijną strategię eksportową na rzecz zrównoważonych, czystych technologii i rozwiązań w zakresie czystej energii”, jednocześnie ułatwiając i zwiększając dostępność procedur rejestracji patentów na szczeblu europejskim i krajowym.

PE podkreśla w tym kontekście, że według globalnego indeksu innowacji dotyczących czystych technologii, na rok 2017 pięć państw członkowskich UE znajduję się wśród pierwszej „10” innowatorów w dziedzinie czystych technologii, jedenaście krajów UE jest w pierwszej „20”, a dwadzieścia w pierwszej „40” krajów z całego świata.

Energia jest krwiobiegiem współczesnej gospodarki. UE musi koniecznie stać się prawdziwym światowym liderem w dziedzinie innowacji energetycznych. Musimy uprościć unijne programy i fundusze, aby naukowcy i inwestorzy mogli je skuteczniej wykorzystywać. Aby lepiej skoordynować wydatki krajowe w zakresie infrastruktury, badań i funduszy strukturalnych, potrzebujemy więcej wydatków krajowych; musimy też przyjąć podejście neutralne pod względem technologicznym – komentował wczoraj Jerzy Buzek, szef europarlamentarnej komisji ITRE.

Wczorajsza rezolucja jest odpowiedzią Parlamentu Europejskiego na przygotowany przez Komisję Europejską komunikat o „Przyspieszaniu innowacyjności w dziedzinie czystej energii”, który jest częścią pakietu poświęconego czystej energii, wchodzącego w skład tzw. Pakietu zimowego, zapoczątkowanego w listopadzie 2016 roku i mającego na celu ustanowienie celów i zasad unijnej polityki energetycznej do roku 2030.

Propozycję większego wsparcia czystych technologii i szerszej partycypacji obywateli w rynku energetycznym Parlament Europejski przyjął aż 559 głosami, zaledwie przy 63 głosach przeciw i 43 wstrzymujących się.

REKLAMA

PE za ambitniejszym celem OZE na 2030

Niecały miesiąc temu posłowie europarlamentu opowiedzieli się za wyznaczeniem bardziej ambitnego celu udziału zielonej energii w unijnym miksie energetycznym w roku 2030 od celu zaproponowanego przez Komisję Europejską, a także uzgodnionego ostatnio przez unijnych ministrów ds. energii.

Parlament Europejski poparł zwiększenie udziału OZE w unijnym miksie energetycznym do roku 2030 do poziomu 35 proc. wobec obowiązującego celu 20 proc. do roku 2020. Za takim poziomem zagłosowało 492 europosłów, 88 było przeciw, a 107 wstrzymało się od głosu.

To cel ambitniejszy niż zaproponowany przez szefów rządów UE podczas szczytu Rady Europejskiej w październiku 2014 r., którzy uzgodnili cel na poziomie 27 proc.

W grudniu ub.r. za utrzymaniem celu 27 proc. opowiedzieli się natomiast unijni ministrowie ds. energii podczas spotkania Rady Unii Europejskiej.

Z kolei Komisja Europejska zmieniła swoje stanowisko w tej sprawie pod koniec ubiegłego roku, postulując cel 30 proc. zamiast popieranego wcześniej poziomu 27 proc.

Bruksela tłumaczyła, że technologie OZE potaniały tak bardzo, że osiągnięcie poziomu 30 proc. powinno odbyć się zbliżonym kosztem do wykonania wcześniej zakładanych 27 proc.

Ostateczny cel na rok 2030 będzie efektem negocjacji pomiędzy Komisją, Parlamentem i państwami członkowskimi. Wiadomo, że z tej trójki wyznaczenia najbardziej ambitnego poziomu będzie domagać się europarlament.

Więcej o celach dla OZE na rok 2030, które poparł Parlament Europejski na początku tego roku, w  artykule: Parlament Europejski chce więcej energii odnawialnej w UE.

red. gramwzielone.pl