Zamienne pozwolenie budowlane furtką dla inwestorów wiatrowych

W informacji, która została zamieszczona w dniu 29 sierpnia br. pt. „Vestas kończy produkcję turbin 2 MW. Zła wiadomość przed aukcjami?”, poruszona została bardzo istotna kwestia istnienia dodatkowych ograniczeń inwestycyjnych dla farm wiatrowych posiadających ważne pozwolenia na budowę, a więc kwalifikujących się do aukcji. Te ograniczenia wynikają z wymogów odległościowych przewidzianych w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Jednak wniosek, że inwestorzy ograniczeni są warunkami istniejących pozwoleń na budowę i nie mogą dokonać zmiany turbiny w razie zaprzestania przez producenta produkcji pierwotnie planowanego typu turbiny jest w wielu przypadkach zbyt daleko idący. System aukcyjny ma za zadanie promować jak najbardziej efektywne projekty, zatem niejako „obowiązkiem” inwestorów jest wykorzystać wszelkie szanse na optymalizację posiadanych projektów, a tych szans jest całkiem sporo. Prawo do skorzystania z takich możliwości otworzyła wprowadzona ostatnio przy okazji nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii zmiana art. 13 ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych polegająca na jego uzupełnieniu o ustęp 3a i 3b. Przepis ten pozwala obecnie na uzyskiwanie zamiennych pozwoleń na budowę dla tych inwestycji, które pozwolenie na budowę uzyskały przed dniem wejścia w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych i które nie spełniają wymogu odległościowego. Możliwość ta istnieje zarówno przed rozpoczęciem aukcji, jak też już po wygraniu aukcji. Ustawodawca przewidział jednakże, że zmiana taka jest co do zasady dopuszczalna, jeśli nie wymaga zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jeśli pojawi się potrzeba zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wymóg odległościowy przy zmianie pozwolenia na budowę nie jest brany pod uwagę, o ile zmiana ta nie prowadzi do zwiększenia mocy zainstalowanej elektrycznej lub oddziaływań elektrowni wiatrowej na środowisko. Dlatego warto pamiętać, że wielu przypadkach uzyskane przez inwestorów decyzje lokalizacyjne oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach pozwalają na budowę farm wiatrowych o parametrach przekraczających te, które przewidziane są w pozwoleniu na budowę. Jeżeli więc powstanie konieczność zmiany turbin wiatrowych i turbiny te nie przekroczą pierwotnych limitów oddziaływania na środowisko, czyli izofony nie przekroczą tych obliczonych dla pierwotnego typu turbin wiatrowych, to nie ma żadnych przeszkód by w zmienionym pozwoleniu na budowę uwzględnić nowe turbiny. Oczywiście pamiętając o tym, że ich łączna moc zainstalowana nie może przekraczać tej pierwotnie zadeklarowanej w prekwalifikacji do aukcji i do samej aukcji oraz, że zmieniona turbina wymaga ponownego uzgodnienia z właściwym operatorem systemu. Jedynie bowiem wtedy, gdy konieczna zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, napotykamy na umieszczony w ostatnim momencie prac legislacyjnych nad zmianą ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych zapis ustępu 3b w art. 13 mówiący o tym, że moc zainstalowana elektrowni wiatrowej określona w pozwoleniu na budowę nie może zostać zwiększona. O problematyce zmian pozwoleń na budowę w systemie aukcyjnym piszemy szerzej w naszym „Praktycznym przewodniku po aukcjach OZE”.

REKLAMA
REKLAMA