Sprzedawca Energii Odnawialnej SA oraz opłata OZE. Fundamenty wsparcia dla OZE w systemie aukcyjnym

Sprzedawca Energii Odnawialnej SA oraz opłata OZE. Fundamenty wsparcia dla OZE w systemie aukcyjnym
nayukim, flickr cc-by-2.0

{więcej}We wrześniu 2013 roku Ministerstwo Gospodarki zaprezentowało zaktualizowane założenia nowego systemu wsparcia dla energetyki odnawialnej, które znacząco odbiegają od założeń systemu wsparcia przedstawianych we wcześniejszych projektach ustawy o OZE. Kluczową instytucją dla nowego systemu wsparcia ma być państwowa spółka Sprzedawca Energii Odnawialnej S.A. (SEO S.A.).  

W propozycji nowego systemu wsparcia przedstawionej 17 września 2013 r. Ministerstwo Gospodarki zakłada wprowadzenie systemu aukcji, który zastąpi obecny system zielonych certyfikatów. Nowa propozycja MG oznacza także wycofanie się z forsowanego wcześniej pomysłu wprowadzenia systemu zielonych certyfikatów, których wartość byłaby zdywersyfikowana dla poszczególnych technologii poprzez wprowadzenie współczynnika korekcyjnego mnożącego jednostkową wartość certyfikatów dla danej grupy technologii OZE. W najnowszych założeniach do przyszłego systemu wsparcia dla OZE MG chce odejść od zielonych certyfikatów i zastąpić je systemem aukcji, które mają wyłaniać projekty OZE oferujące najtańszą energię i których właściciele, w przypadku wygrania danej aukcji, będą otrzymywać gwarancję ceny za sprzedaż energii zaoferowanej podczas aukcji.

Podstawowym kryterium wyboru projektów będzie cena za wytworzoną 1 MWh energii. MG zastrzega jednak, że oprócz ceny mogą być przyjęte dodatkowe kryteria oceny projektów takie jak np. kryterium stabilności. Podana w aukcji, stała cena za sprzedaż energii ma obowiązywać w okresie 15-letnim (podobieństwo do systemu feed-in tariffs). Wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji objętej systemem aukcyjnym zgodnie z propozycją z 17 września 2013 r. powinno rozpocząć się nie później niż 4 lata od daty rozstrzygnięcia aukcji.

REKLAMA

Nowy system aukcji ma nie dywersyfikować wsparcia dla poszczególnych grup technologii OZE, tak jak zakładał to projekt ustawy o OZE z października 2012 r., jednak MG w propozycji z 17 września 2013 r. założyło, że aukcje zostaną podzielone na dwie grupy. W pierwszej do przetargów będzie można zgłaszać projekty o mocy od 40 kW do 1 MW, z kolei w drugiej grupie będą wyłaniane projekty o mocy powyżej 1 MW. Resort gospodarki poinformował dodatkowo, że na wsparcie dla 1 grupy instalacji chce przeznaczyć ok. ¼ całkowitych kosztów systemu wsparcia. Z systemu aukcyjnego zostaną wyłączone instalacje współspalania oraz instalacje produkujące energię z biomasy o mocy elektrycznej powyżej 50 MW.

Propozycja systemu aukcyjnego w wersji z 17 września 2013 r. zakłada ponadto, że do aukcji będzie można zgłaszać inwestycje, które wykorzystają urządzenia wyprodukowane nie wcześniej niż 4 lata przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii, za którą przysługiwało wsparcie z mechanizmu aukcyjnego, a także które nie korzystały z bezzwrotnego wsparcia inwestycyjnego, z wyłączeniem pomocy de minimis.

REKLAMA

Resort gospodarki dopuszcza także możliwość udziału w aukcjach projektów modernizowanych, w których przypadku w/w ograniczenie nie będzie obowiązywać, jeśli w wyniku modernizacji nastąpi przyrost mocy nominalnej i zainstalowane zostały urządzenia nie starsze niż 4 lata.

W propozycji z 17 września 2013 r. resort gospodarki zastrzega, że wytwórca energii, której sprzedaż będzie objęta systemem aukcji, będzie miał obowiązek sprzedaży tej energii po ustalonej w aukcji cenie – nawet jeśli rynkowa cena energii będzie wyższa – pod rygorem zwrotu otrzymanych środków liczonego jako różnica pomiędzy ceną z aukcji, a rynkową ceną energii w danym okresie, powiększona dodatkowo o 30%.

W celu wyznaczenia maksymalnych poziomów cen za energię oferowanych przez inwestorów, których projekty będą mogły wygrać aukcje, Ministerstwo Gospodarki chce wyznaczać dla każdej technologii OZE ceny referencyjne, których wartość będzie obliczana na podstawie informacji opracowanych przez niezależnych ekspertów. MG informuje ponadto, że ceny referencyjne powinny zostać ustalone tak, aby około 80% projektów mogło znaleźć się powyżej progu opłacalności. Zgłoszone do przetargu oferty, które przekroczą wartość cen referencyjnych, mają być odrzucane, a ceny referencyjne mają być podawane przez resort gospodarki z góry na cały rok – na miesiąc przed pierwszą planowaną w danym roku aukcją.

Zgodnie z założeniami do systemu aukcyjnego przedstawionymi 17 września 2013 r., zakupem i rozliczeniem energii produkowanej w instalacjach OZE objętych systemem aukcji ma zająć się powołana specjalnie do tego celu spółka celowa Skarbu Państwa o nazwie Sprzedawca Energii Odnawialnej S.A. (SEO S.A.), która będzie zobowiązana do zakupu energii po cenie ustalonej w wyniku aukcji, a także do późniejszej odsprzedaży jej za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii S.A. po cenie kontraktowej. W przypadku kiedy cena rynkowa będzie przewyższać cenę ustaloną w aukcji, producent energii z OZE będzie musiał zwrócić różnicę SEO S.A, przy czym różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a kosztami zakupu będzie pokrywana z tzw. opłaty OZE. Opłata OZE będzie obliczana co roku z uwzględnieniem szacunkowej produkcji energii z OZE w instalacjach objętych systemem aukcyjnym oraz prognoz cen energii na giełdzie, a także salda rozliczeń z poprzedniego roku – tak aby w długim okresie saldo SEO S.A. „było zbliżone do zera” (cyt. za MG). Koszty opłaty OZE mają bezpośrednio ponosić odbiorcy energii i będzie ona uwzględniana w ich taryfie. W przypadku, gdy cena detaliczna energii elektrycznej przewyższy cenę ustaloną w aukcji, a producent energii z OZE zdecyduje się zużywać wytworzoną energię elektryczną na potrzeby własne, wówczas będzie on zobowiązany do zwrotu różnicy do SEO S.A. przy zachowaniu poniższej zasady:

Algorytm wypłat: kwota należna = cena z aukcji – [cena rynkowa + podatek VAT (ustawa o VAT przewiduje zwolnienie podmiotowe dla podatników, których sprzedaż w danym roku nie przekracza 150 tys. zł) + opłata przesyłowa i dystrybucyjna], (cyt. za MG)

Jak zapewnia resort gospodarki, wykorzystanie takiego mechanizmu ma zapewnić równe przychody wytwórców energii z OZE, niezależnie czy wytwarzają ją na własne potrzeby, czy przekazują całość produkcji do sieci elektroenergetycznej. 
gramwzielone.pl