Zmiany dla offshore. Prezydent podpisał ustawę

Zmiany dla offshore. Prezydent podpisał ustawę
fot. Grahame Jenkins/Unsplash

Nowelizacja ustawy o obszarach morskich i administracji morskiej została podpisana przez prezydenta. Modyfikuje ona zasady wydawania pozwoleń na konstrukcje kluczowe dla morskich farm wiatrowych.

Jak informuje Kancelaria Prezydenta RP: „Ustawa o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej modyfikuje zasady wydawania pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz pozwoleń na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów, służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych”.

Po wejściu w życie ustawy dotyczącej projektów osffshore:

REKLAMA
REKLAMA

  • zasadnicza modyfikacja wniosku o wydanie pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich albo o wydanie pozwolenia na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów będzie traktowana jak wniesienie nowego wniosku;
  • sposób doręczeń w postępowaniach w sprawach o wydanie pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz pozwoleń na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów będzie dostosowany do zasad określonych w przepisach ustawy o doręczeniach elektronicznych;
  • elektronicznie składane będą i doręczane wnioski i pisma w postępowaniach w sprawach o wydanie pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz pozwoleń na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów dotyczących przedsięwzięć wymagających pozwolenia na budowę oraz w postępowaniu rozstrzygającym;
  • informacje i dokumenty w postępowaniach rozstrzygających będą składane wyłącznie elektronicznie, w tym także za pomocą usługi przetwarzania w chmurze;
  • do badań archeologicznych w polskich obszarach morskich stosowane będą przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a do badań związanych z bronią chemiczną, toksycznymi związkami chemicznymi i ich prekursorami – przepisy ustawy o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów;
  • do organów opiniujących wnioski o pozwolenie na prowadzenie badań naukowych dotyczących żywych zasobów morza należeć będzie także minister właściwy do spraw gospodarki morskiej;
  • obowiązywać będzie termin, po upływie którego niezajęcie przez właściwe organy stanowiska w sprawie projektu granicy pasa technicznego lub granicy pasa ochronnego traktowane będzie jako pozytywne zaopiniowanie lub uzgodnienie projektu;
  • właściwe organy administracji morskiej zyskają kompetencje do wydawania decyzji nakazujących usunięcie nielegalnie wzniesionych i wykorzystywanych sztucznych wysp, konstrukcji, urządzeń i elementów infrastruktury oraz ułożonych i utrzymywanych kabli i rurociągów – na koszt podmiotu, który je wybudował, wraz z obowiązkiem naprawienia przez niego ewentualnych szkód.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.