Rząd przyjął specustawę dla elektrowni szczytowo-pompowych

Rząd przyjął specustawę dla elektrowni szczytowo-pompowych
Mateusz Morawiecki. Fot. KPRM, flickr cc

Wkrótce Sejm powinien zająć się nowymi regulacjami, których przyjęcie ułatwi i przyspieszy budowę elektrowni szczytowo-pompowych. Znaczenie takich obiektów w polskim systemie elektroenergetycznym staje się coraz większe wraz ze wzrostem generacji energii z elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych.

Rada Ministrów na wczorajszym posiedzeniu przyjęła projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych (ESP).

Nowe prawo przygotowane w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (MKiŚ) zakłada przede wszystkim przyznanie inwestycjom w elektrownie szczytowo-pompowe statusu inwestycji celu publicznego. To ma zapewnić ich szybszą realizację.

REKLAMA

Budowa nowych zdolności gromadzenia energii w ESP to sposób na poprawę bezpieczeństwa polskiego systemu elektroenergetycznego. Tymczasem w Polsce od wielu lat nie powstała żaden nowy obiekt tego typu.

Na razie mamy sześć  elektrowni szczytowo-pompowych o łącznej mocy 1765 MW. Od wielu dekad jednak nie została zrealizowana żadna nowa inwestycja w ESP.

Zdecyduje wojewoda

Realizację przedsięwzięć utrudniał m.in. fakt, że w katalogu celów publicznych, zawartym w ustawie o gospodarce nieruchomościami, nie uwzględniono budowy i utrzymania elektrowni szczytowo-pompowej. Tym samym w obecnie obowiązującym stanie prawnym budowa ESP nie jest celem publicznym – w przeciwieństwie do przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej.

W efekcie inwestor planujący budowę elektrowni szczytowo-pompowej musi doprowadzić do uzyskania: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody wodnoprawnej, decyzji w przedmiocie zatwierdzenia projektu robót geologicznych i dokumentacji geologicznej oraz pozwolenia na budowę. Nowe przepisy mają skutkować zintegrowaniem tych postępowań.

REKLAMA

Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji dotyczącej elektrowni szczytowo-pompowej ma wydawać wojewoda w ciągu miesiąca od złożenia wniosku przez inwestora. Dokument będzie zawierał szczegółowe informacje i dane, a także załączone opinie. Wśród nich znajdzie się m.in. opinia związana z określeniem granic terenu objętego wnioskiem. Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji dotyczącej elektrowni szczytowo-pompowej ma stanowić podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków.

Założenia ustawy

Projekt ustawy przygotowanej przez MKiŚ zakłada m.in.:

 • wprowadzenie nowej definicji elektrowni szczytowo-pompowej;
 • potwierdzenie regulacją prawną wyłączenia z obowiązku posiadania taryfy magazynowania energii elektrycznej;
 • zniesienie podwójnego naliczania opłat sieciowych – taryfy dla energii elektrycznej w rozliczeniach z magazynami za świadczone usługi (przesyłania lub dystrybucji) zapewniają odliczenie od energii pobranej przez ten magazyn z sieci przedsiębiorstwa energetycznego energii elektrycznej wprowadzonej do sieci tego przedsiębiorstwa z magazynu, na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych;
 • uzależnienie obowiązku uzyskania koncesji/wpisu do rejestru od łącznej mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej, bez względu na jego pojemność;
 • obowiązek wpisu do rejestru (OSD/OSP) magazynu o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW;
 • obowiązek koncesjonowania magazynów o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 10 MW;
 • zwolnienie z połowy opłaty za przyłączenie magazynu do sieci z jednoczesnym uregulowaniem w przepisach przejściowych spraw w toku (złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia, wniesienie zaliczki);
 • wprowadzenie możliwości pobierania energii z sieci przez magazyn będący częścią OZE bez utraty praw do certyfikatów i uprawnień wynikających z innych systemów wsparcia;
 • wprowadzenie obowiązków opomiarowania źródeł OZE i uzależnienie praw do certyfikatów i uprawnień wynikających z innych systemów wsparcia od prawidłowego opomiarowania magazynu;
 • zwolnienie z obowiązku przedstawiania świadectw pochodzenia do umorzenia, w tym z OZE, kogeneracji oraz świadectw efektywności energetycznej, energii pobranej z sieci przez magazyn w części, która została następnie po jej zmagazynowaniu wprowadzona do sieci;
 • zwolnienie z opłaty przejściowej, opłaty mocowej oraz opłaty kogeneracyjnej (w części dotyczącej zużycia energii elektrycznej na potrzeby jej magazynowania) magazynowania energii elektrycznej;
 • zmiana definicji nabywcy końcowego, która wyłącza z obowiązku akcyzowego nabycie energii przez podmiot posiadający koncesję na magazynowanie.

Najpierw Młoty

Rząd deklaruje, że chce doprowadzić do budowy nawet 10 elektrowni szczytowo-pompowych o łącznej mocy 5,5–6 GW. Pierwsza z nich może powstać na Dolnym Śląsku. Planowana inwestycja o nazwie Młoty zakłada budowę elektrowni szczytowo-pompowej, której koszt jest szacowany na około 4 mld zł i która może stać się największą tego typu instalacją w Polsce.

Według rządowych szacunków ESP w Młotach ma osiągnąć moc 1 GW, a dostarczona przez nią energia wystarczyłaby w razie potrzeby do zasilenia około 1,5 mln gospodarstw domowych przez kilka godzin. Jest to podobny wolumen energii jak generowany przez jeden reaktor jądrowy i jeden blok węglowy lub jedną dużą farmę wiatrową na morzu.

Więcej na temat inwestycji w ESP Młoty w artykule: Kolejny krok w kierunku realizacji ESP Młoty

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.