Biogazownia – stabilne źródło energii z OZE? Szkolenie on-line 30 maja

Biogazownia – stabilne źródło energii z OZE? Szkolenie on-line 30 maja
Unsplash / Julia Koblitz

Zapraszamy na szkolenie on-line „Biogazownia – własne źródło energii w przetwórstwie, rolnictwie, hodowli: warunki formalne rozwoju, technologie, opłacalność, uwarunkowania rynkowe”, które odbędzie się w dniu 30 maja 2023 r.

Szkolenie on-line:

Biogazownia – własne źródło energii w przetwórstwie, rolnictwie, hodowli: warunki formalne rozwoju, technologie, opłacalność, uwarunkowania rynkowe

30 maja 2023 r.

Adresaci – grupa docelowa:

• Rolnicy i hodowcy
• Przetwórcy sektora rolno-spożywczego
• Deweloperzy i inwestorzy biogazowni rolniczych
• Pracownicy firm zajmujących się biogazowniami rolniczymi

Cel szkolenia:

• Przedstawienie niezbędnych dla rozumienia procesów technicznych i technologicznych biogazowni rolniczej
• Biogaz rolniczy i nierolniczy, kogeneracja, rozdzielne wytwarzanie, biometan i bioLNG
• Pozyskanie wiedzy nt. procesu inwestycyjnego biogazowni rolniczej
• Poznanie uwarunkowań rzeczowej realizacji dla uniknięcia pułapek prawnych i rynkowych i skorzystanie z doświadczeń praktyków
• Nabycie wiedzy w zakresie niezbędnym do oceny nakładów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych
• Nabycie wiedzy niezbędnej do oceny dokumentacji projektowej przygotowanej przez podmioty trzecie (due diligence techniczny i biznesowy)
• Nabycie wiedzy niezbędnej do przygotowania własnej koncepcji biogazowni rolniczej
• Przedstawienie szczegółowo harmonogramu rzeczowo-finansowego przygotowania proceduralnego, budowy i eksploatacji biogazowni rolniczych
• Pozyskanie wiedzy dla przygotowania biznesplanu lub analizy finansowej inwestycji w biogazownię rolniczą
• Ocena możliwości optymalizacyjnej nakładów inwestycyjnych i ich przełożenie na koszty operacyjne
• Ocena możliwości optymalizacji kosztów operacyjnych dzięki dobrze wykonanemu studium wykonalności na etapie przygotowania i budowy biogazowni rolniczej
• Poznanie uwarunkowań rynkowych i prawnych mających przełożenie na przychody z działalności operacyjnej
• Poznanie dostępnych mechanizmów wspierania
• Nabycie wiedzy w zakresie niezbędnym do negocjacji cenowych ofert dostawy komponentów do biogazowni lub realizacji biogazowni przez firmy technologiczne
• Nabycie wiedzy do szybkiej oceny efektów ekonomicznych względem kosztów surowca
• Nabycie wiedzy do oceny opłacalności przedsięwzięcia realizacji biogazowni lub przygotowania projektu biogazowni rolniczej dedykowanej inwestorom niezależnym.

Program szkolenia:

9.00-9.30 Logowanie uczestników
9.30-10.15 Wprowadzenie:
• Krótkie rozpoznanie oczekiwań uczestników od szkolenia
• Wprowadzenie do rynku energii i procesu inwestycyjnego
• Co to jest biogaz i kiedy kwalifikuje się pod biogaz rolniczy w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii?
– Które i na jakiej zasadzie można przetwarzać osady ściekowe w biogazowni rolniczej?
– Przetwarzanie odpadów w biogazowni
– Przetwarzanie biomasy leśnej i pochodzenia rolniczego
• Wykorzystanie biogazu w celach energetycznych: wytwarzanie lokalne energii elektrycznej i ciepła czy wtłaczanie biogazu do sieci?
• Co to jest kogeneracja i jakie czynniki muszą być spełnione dla kwalifikowania jednostki do wysokosprawnej kogeneracji?
• Co to jest moc elektryczna zainstalowana jednostki wytwórczej?  – kluczowy parametr podawany w dokumentacji, od którego zależy kwalifikowanie biogazowni do decyzji środowiskowej, wysokosprawnej kogeneracji, czy danego rodzaju konkursu o dofinansowanie czy systemu wsparcia (certyfikaty, dopłaty aukcyjne) a moc silnika gazowego wcale nie jest mocą elektryczną zainstalowaną biogazowni rolniczej.
10.15-11.30 Część techniczno-technologiczna:
• Co się składa na biogazownię? – Elementarna analiza obiektów i sieci technicznych oraz infrastruktury towarzyszącej
• Technologia wytwarzania biogazu:
– Fermentacja metanowa: mezofilowa a termofilowa
– Fermentacja jednostopniowa a wielostopniowa
– Hydroliza a metanogeneza
– Sucha a mokra fermentacja
• Bilans masy: surowce, substraty, odgazowanie, masa pofermentacyjna, sucha masa a sucha masa organiczna
• Magazyny surowca
• Bilans energii: jak szacować uzysk biogazu? Jak szacować ilość wytwarzanej energii pierwotnej i końcowej, sprawności procesów.
• Czas retencji: co to takiego i jak przekłada się na wielkość komór fermentacyjnych?
• Co się składa na biogazownię? – Elementarna analiza obiektów i sieci technicznych oraz infrastruktury towarzyszącej
• Plan zagospodarowania terenu:
– wymagania infrastrukturalne
– wymagania powierzchniowe
– ruch drogowy,
– lokalizacja obiektów na działkach o różnych kształtach,
– minimalne odległości między obiektami, odległości względem granicy działki
• Urządzenia techniczne: w budynku czy w kontenerach?
• Magazynowanie masy pofermentacyjnej: zbiorniki czy laguny?
• Magazynowanie masy pofermentacyjnej: wymagania, czas wyłączony z możliwości aplikowania nawozowego
• Zbiorniki stalowe czy żelbetowe, monolityczne czy prefabrykowane? – Dostępne technologie
• Obróbka wstępna surowców i odpadów (rozdrabnianie, higienizacja, sterylizacja)
• Magazynowanie i oczyszczanie biogazu
• Obieg biogazu (bezpieczeństwo pracy instalacji)
• Techniki wprowadzania substratów do zbiorników fermentacji
• Obieg biomasy, odcieki ze składowiska surowca lub odpadów (wymagania sanitarne)
• Silniki gazowe a jednostka kogeneracji: przegląd producentów i dostawców – dobór urządzenia pod potrzeby inwestora
• Instalacje uzdatniania biogazu do parametrów jakościowych sieci gazowych: płuczki wodne, membrany, kriogeniczne systemy uzdatniani
• Podsumowanie: przedstawienie pułapek technicznych, których warto unikać w procesie inwestycyjnym
11.30-11.45 Przerwa
11.45-12.45 Część formalno-prawna przygotowania inwestycji:
• Wybór lokalizacji: zakup, dzierżawa, wyłączenia z produkcji rolnej, uwarunkowania gruntowe, infrastrukturalne, wymagania obszarowe itp.
• Koncepcja techniczna
• Przygotowanie do rozpoczęcia procedur administracyjnych
• Kwalifikacja danej instalacji pod decyzję środowiskową – procedura środowiskowa dla instalacji o mocy powyżej 0,5 MW lub powierzchni zabudowy powyżej 0,5 ha lub 1 ha odpowiednio
• Procedura wydania decyzji o warunkach zabudowy (nowe formularze ustawowe)
• Procedura związana z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
• Procedura wydania warunków przyłączeniowych do sieci energetycznej lub dystrybucyjnej gazowej
• Procedura wydania decyzji pozwoleniu na budowę
• Przygotowanie do rozpoczęcia budowy: Wybór wykonawców, harmonogram, montaż finansowy, zabezpieczenie interesów Inwestora
• Procedury oddania do użytkowania
• Procedury eksploatacyjne w gospodarce nawozowej, odpadowej (przetwarzanie, wytwarzanie – pozwolenia zintegrowane, zezwolenia na wytwarzanie z przetwarzaniem odpadów)
• Pozostałe procedury
12.45-14.00 Część ekonomiczna – ocena opłacalności:
• Nakłady inwestycyjne biogazowni: dokumentacja projektowa, nabycie nieruchomości, nakłady rozwoju deweloperskiego, koszty przygotowania do budowy, zespołu nadzorującego i zaplecza budowy, koszty robót budowlanych i sieci technicznych, koszt technologii i urządzeń, koszty rozruchu i oddania do użytkowania
• Koszty operacyjne: surowcowe, serwisowe, podatkowe, osobowe i związane z gospodarką nawozową, media i pozostałe
• Koszty finansowe
• Amortyzacja
• Działania optymalizacyjne na etapie przygotowania i realizacji rzeczowej dla minimalizacji kosztów operacyjnych
• Analiza produktów i usług biogazowni oraz rynków zbytu generowanych produktów: biogaz (półprodukt lub produkt), energia elektryczna, ciepło, chłód, masa nawozowa
• Analiza dostępnych mechanizmów wspierania:
– certyfikaty błękitne „wydzielone” z zielonych
– certyfikaty brązowe za ekwiwalent wtłoczenia biogazu do sieci dystrybucyjnej gazowej
– ceny referencyjne
– dopłaty aukcyjne
– dopłaty gwarantowane feed in tariff lub feed in premium
– dotacje inwestycyjne
– koszty uniknięte
– sprzedaż w wyższej cenie niż przypisana cena referencyjna
• Ceny jednostkowe: regulowane i rynkowe
• Przychody
• Analiza opłacalności
• Podsumowanie: przedstawienie pułapek i barier ekonomiczno-finansowych, których warto unikać w procesie inwestycyjnym
14.00-15.00 Część warsztatowa – studia przypadków:
• Plan zagospodarowania terenu – dobór obiektów i urządzeń z bilansem masy, energii i mocy wytwórczej biogazowni na podstawie wybranych danych wsadowych podanych przez uczestników
15.00-16.00 Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie spotkania.
*Możliwość zadawania pytań po warsztatach do 3 tygodni po spotkaniu. Pytania dotyczące tylko zakresu odbytego spotkania.

Prowadzący: Michał Ćwil

 • Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej
 • Przewód doktorski na Politechnice Warszawskiej prowadził z zakresu cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych II generacji
 • W latach 2008-2017 kierownik, następnie dyrektor generalny oraz wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej
 • W latach 2008 – 2017 związany z Polską Grupą Biogazową S.A. odpowiedzialny za opracowanie koncepcji, analizy opłacalności, budżety inwestycyjne, rozwój, budowę i eksploatację biogazowni
 • Obecnie na stałe współpracuje z Gobarto S.A. grupa Cedrob
 • Zaangażowany w rozwój oraz pracę legislacyjną dotyczącą rynku odnawialnych źródeł energii i kogeneracji – inicjator wielu przyjętych rozwiązań prawnych
 • Kierował międzynarodowymi projektami dot. strategii energetycznych wynikających z wdrażania do prawa krajowego dyrektyw unijnych dedykowanych odnawialnym źródłom energii
 • W roku 2013 otrzymał tytuł Promotora Energetyki Odnawialnej
 • W latach 2010 – 2015 kierownik i wykładowca czterech edycji studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi wykorzystujących odnawialne źródła energii na Uczelni Łazarskiego
 • Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych i branżowych w tym o cyrkulacji krajowej i międzynarodowej
 • Autor ponad 100 prezentacji na krajowych i zagranicznych konferencjach branżowych poświęconych energetyce
 • W latach 2010-2014 prowadził zajęcia w tym kierowanie kierunkiem „zarządzanie projektami inwestycyjnymi wykorzystującymi odnawialne źródła energii” na studiach podyplomowych Uczelni Łazarskiego we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną oraz Polską Izbą Gospodarczą Energii Odnawialnej.

Szczegóły szkolenia na stronie organizatora – firmy Eurocon >>

Kontakt i rejestracja

EUROCON

Tel.: 22 631 22 81

Kom.: 503 123 570

biuro@euro-con.pl

 

artykuł sponsorowany