Akcyza od energii zużytej na własne potrzeby. Uwaga na granicę 1 MW

Akcyza od energii zużytej na własne potrzeby. Uwaga na granicę 1 MW
Pixabay

Spółdzielnia mieszkaniowa, która zarządza instalacjami fotowoltaicznymi na dachach należących do niej budynków, zwróciła się do Krajowej Informacji Skarbowej z prośbą o ocenę, czy powinna płacić akcyzę od energii zużywanej na własne potrzeby do zasilenia części wspólnych budynków. Interpretacja KIS nie jest korzystna dla spółdzielni.

Spółdzielnia mieszkaniowa, która zwróciła się wystąpiła do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o interpretację, zarządza instalacjami fotowoltaicznymi znajdującymi się na budynkach mieszkalnych będących w jej zarządzie. 

Jak spółdzielnia wykorzystuje instalację PV

REKLAMA

Energia elektryczna wyprodukowana za pomocą paneli fotowoltaicznych zużywana jest wyłącznie na potrzeby własne, związane z działalnością statutową – w tym do oświetlenia klatek schodowych, piwnic, zasilania wody itp. Energia wytwarzana z fotowoltaiki nie trafia natomiast do lokali mieszkalnych czy użytkowych. 

Dla każdej z instalacji zawarto odrębną umowę kompleksową sprzedaży energii elektrycznej, świadczenia usługi dystrybucji oraz świadczenia usługi odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci z mikroinstalacji. Każdy z budynków ma odrębny licznik dwukierunkowy, zainstalowany dla części administracyjnej, który rejestruje ilość energii pobranej i oddanej do sieci. Na tej podstawie prowadzone są rozliczenia w ramach systemu opustów.

Spółdzielnia nie posiada koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, obrót lub dystrybucję energii elektrycznej, a zakupiona energia elektryczna nie zostaje przeznaczona do dalszej odsprzedaży. W zawartych umowach kompleksowych spółdzielnia określona została jako prosument – odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z OZE w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Problem z akcyzą

Spółdzielnia wystosowała do Krajowej Informacji Skarbowej prośbę o interpretację dotyczącą możliwości zwolnienia z podatku akcyzowego, na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, dla zużycia na własne potrzeby energii elektrycznej, którą wytwarza z odnawialnych źródeł energii.

W odpowiedzi KIS czytamy, że co do zasady zużycie energii elektrycznej przez podmiot, który wyprodukował tę energię, nieposiadający koncesji stanowi czynność opodatkowaną.

Tym samym spółdzielnia jako podmiot nieposiadający koncesji, zużywający energię elektryczną wyprodukowaną przez siebie z zainstalowanych paneli fotowoltaicznych, staje się podatnikiem podatku akcyzowego w stosunku do całości energii wytworzonej we wszystkich instalacjach PV, wykorzystywanej na własne potrzeby.

Próg 1 MW

KIS zaznacza, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego zwolnieniu od akcyzy podlega zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię.

Reklama

REKLAMA

Gdzie szukać paneli fotowoltaicznych?

Poniżej przedstawiamy ranking serwisu Oferteo.pl dotyczący 18 343
firm instalujących panele fotowoltaiczne, najlepszych w 2022 roku w
poszczególnych miastach:

O ile jednostkowe moce poszczególnych instalacji znajdujących się na budynkach będących w zarządzie spółdzielni nie przekraczają tego progu, o tyle łączna moc instalacji wynosi już ponad 1 MW. Tym samym spółdzielnia traci możliwość zwolnienia z akcyzy od energii zużywanej na miejscu.

Obowiązki spółdzielni

Oznacza to konieczność składania deklaracji miesięcznych w sprawie podatku akcyzowego (AKC-4) wraz z załącznikiem AKC-4/H oraz wpłacania akcyzy na rachunek właściwego urzędu skarbowego, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zużycie energii elektrycznej.

Co więcej, KIS wskazuje na konieczność prowadzenia przez spółdzielnię ewidencji ilościowej energii elektrycznej zgodnie z art. 138h ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym. 

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.