Niższe zyski Polenergii mimo rekordowej sprzedaży

Niższe zyski Polenergii mimo rekordowej sprzedaży
Polenergia

Polenergia będąca jednym z największych krajowych wytwórców energii odnawialnej wypracowała w pierwszych trzech kwartałach tego roku rekordową sprzedaż, notując jednak przy tym spadek rentowności.

Od stycznia do września 2022 roku Polenergia osiągnęła rekordowe przychody ze sprzedaży, które wyniosły 5143,1 mln zł i były wyższe o 3210,6 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Powód to wyższe o 3104,8 mln zł przychody segmentu obrotu i sprzedaży, wyższe o 127,6 mln zł przychody lądowych farm wiatrowych oraz wyższe o 33,1 mln zł przychody segmentu dystrybucji, skompensowane częściowo przez niższe o 67,4 mln zł przychody segmentu gazu i czystych paliw.

Rekordowa w tym czasie okazała się również produkcja netto energii elektrycznej z farm wiatrowych, która wyniosła 557 GWh. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku oznacza to wzrost o 21 proc.

REKLAMA

Obecnie Polenergia posiada farmy wiatrowe o mocy 351 MW. Ich produktywność netto w trzech pierwszych kwartałach br. wyniosła przeciętnie 30 proc. Prym wiodą farmy wiatrowe Mycielin, Gawłowice, Skurpie i Szymankowo, które odpowiadają za ponad 2/3 produkcji całego segmentu, przy produktywności przekraczającej 31 proc.

Spadek zysku

Rekordowym wynikom sprzedaży i produkcji w grupie Polenergia towarzyszył spadek zysku. Skorygowany wynik EBITDA w omawianym okresie wyniósł 244,3 mln zł i był niższy o 38 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jak tłumaczy spółka, przyczyną spadku był głównie niższy wynik na optymalizacji pracy Elektrociepłowni Nowa Sarzyna i brak rekompensaty gazowej w 2022 roku oraz niższy wynik na sprzedaży energii elektrycznej z aktywów OZE – należących do grupy oraz zewnętrznych – spowodowany istotnym wzrostem kosztu profilu oraz odchyleń wolumenowych produkcji od pozycji zabezpieczającej sprzedaż.

Efekty te były częściowo skompensowane wyższym wynikiem segmentu lądowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych, spowodowanym wyższym wolumenem produkcji na skutek lepszych warunków wietrznych na początku tego roku oraz wzrostem mocy wytwórczych.

Skorygowany zysk netto Polenergii wyniósł 107,7 mln zł, co stanowi spadek o 41 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spółka wskazuje, że spadek spowodowany został głównie czynnikami wpływającymi na wynik EBITDA oraz wyższą amortyzacją wynikającą ze wzrostu mocy wytwórczych, wzrostem kosztów finansowych wynikającym z zaciągnięcia nowych kredytów inwestycyjnych, wyższych stóp procentowych, a także wyższego wykorzystania instrumentów finansujących depozyty zabezpieczające dla transakcji zawartych na rynku regulowanym i rozliczenia z klientami.

Nowe farmy wiatrowe

Michał Michalski, prezes zarządu Polenergii, podkreśla, że największy pozytywny wpływ na wyniki Polenergii po trzech kwartałach 2022 roku miało oddanie do eksploatacji nowych aktywów OZE o łącznej mocy 67 MW.

– To one wprost zwiększyły o 94,9 GWh tegoroczną produkcję zielonej energii i to pomimo niskiej wietrzności, jaką mieliśmy w Polsce w drugim i trzecim kwartale tego roku. Negatywnie na wyniki wpłynęły rekordowo wysokie ceny energii oraz ich wysoka zmienność, które przy zabezpieczonych cenach sprzedaży bezpośrednio przełożyły się na wzrost nominalnego kosztu profilu zarówno farm wiatrowych, jak i fotowoltaicznych – komentuje Michał Michalski.

Farma wiatrowa Kostomłoty o mocy 27 MW w sierpniu tego roku uzyskała pozwolenie na użytkowanie, a w październiku koncesję na wytwarzanie zielonej energii. Trwa rozruch FW Dębsk o mocy 121 MW, która jest największą w historii Polenergii inwestycją OZE. W październiku projekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Uzyskanie koncesji przewidywane jest na przełomie 2022 i 2023 roku. FW Piekło o mocy 13 MW oraz FW Grabowo o mocy 44 MW znajdują się w fazie budowy. Wykonano już wszystkie prace drogowe i fundamentowe oraz wykonano wszystkie linie kablowe SN. Prace związane ze stacjami elektroenergetycznymi zaawansowane są w 80 proc. W październiku rozpoczęły się dostawy głównych komponentów do obu elektrowni wiatrowych i prace preinstalacyjne.

REKLAMA

Ponadto zakończona została budowa farmy fotowoltaicznej Buk o mocy 6,4 MWp i wszystkie instalacje zostały wpisane do rejestru MIOZE prowadzonego przez URE.

Sprzedaż energii

W portfelu Polenergii znajdują się projekty elektrowni słonecznych oraz lądowych wiatrowych w fazie mniej zaawansowanej o łącznej mocy ponad 1,1 GW. Grupa nie wyklucza udziału spółek zależnych rozwijających projekty farm wiatrowych i fotowoltaicznych w kolejnych aukcjach OZE. Dla poszczególnych projektów będą rozważane różne formy komercjalizacji produkcji, w tym ofertowanie części produkcji w kolejnych aukcjach OZE, sprzedaż energii do odbiorców w kontraktach cPPA (corporate Power Purchase Agreement) bądź sprzedaż energii na rynku regulowanym lub pozagiełdowym.

– Widzimy coraz większe zainteresowanie odbiorców zakupem energii w kontraktach długoterminowych cPPA bezpośrednio od wytwórcy OZE. Niestety nowe regulacje mające na celu ograniczenie cen energii dla odbiorców mogą spowodować spadek zaufania banków i inwestorów do długoterminowego zabezpieczenia przychodów poprzez kontrakty cPPA, co zahamuje rozwój projektów w tej formule – dodaje Michał Michalski.

Wpływ sytuacji na rynku energii

W komentarzu na temat ostatnich wyników finansowych Polenergia podkreśla, że dziewięć miesięcy tego roku przyniosło historycznie nienotowane wzrosty cen energii na rynku SPOT oraz na rynku terminowym. Grupa podkreśla, że ze względu na wzrost kosztów produkcji energii w jednostkach konwencjonalnych oraz wzrost udziału mocy zainstalowanej w OZE rekordowo wysoka jest zmienność cenowa, a ceny godzinowe w ciągu dnia mogą zmieniać się o ponad 1000 zł/MWh, w zależności od poziomu generacji z OZE.

Grupa identyfikuje zwiększone ryzyko prowadzenia działalności handlowej, do czego przyczynia się m.in. wzrost zmienności cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, ryzyko niezrealizowania wolumenu odbioru przez kontrahentów oraz wzrost ryzyka niewypłacalności kontrahentów.

Polenergia odnotowuje, że wrażliwość części operacyjnej segmentu lądowych farm wiatrowych na zmianę stóp procentowych i kursów walut jest niewielka ze względu na wcześniejsze zabezpieczenie stóp procentowych dla większości projektów. Wzrost stóp wpływa natomiast na koszty finansowania inwestycyjnego dla nowych projektów oraz na koszt finansowania obrotowego w segmentach obrotu i sprzedaży oraz dystrybucji.

Polenergia odnosi się także do ustawy likwidującej obowiązek sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej poprzez Towarową Giełdę Energii. Zdaniem spółki wprowadzenie ustawy może spowodować istotne ograniczenie płynności na TGE, a co za tym idzie może również ograniczyć zabezpieczanie produkcji aktywów wytwórczych grupy z wyprzedzeniem.

Z kolei ustawa zamrażająca w 2023 roku ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych zdaniem Polenergii istotnie ograniczy możliwość generowania marży na obrocie i sprzedaży energii oraz zmniejszy przychody aktywów wytwórczych OZE.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.