Zysk Polenergii w górę dzięki nowym farmom wiatrowym

Zysk Polenergii w górę dzięki nowym farmom wiatrowym
Zbigniew Prokopowicz, prezes zarządu Polenergii. Foto. Polenergia

W III kwartale br. Polenergia S.A., największa polska prywatna grupa energetyczna, utrzymała dotychczasową dynamikę wzrostu wszystkich kluczowych wyników finansowych. Zysk netto Polenergii w raportowanym okresie wzrósł z 7,6 mln zł do 20,7 mln zł, w porównaniu do III kwartału 2014 r. Skorygowany zysk netto za trzy kwartały 2015 r. wyniósł 63,8 mln zł (wzrost o 83 proc. r/r), a skorygowana EBITDA wzrosła do poziomu 163,5 mln zł (43 proc. r/r). Po trzecim kwartale Spółka podtrzymuje prognozę zysku na rok 2015.

To już piaty kwartał z kolei kiedy Grupa Polenergia odnotowuje wyraźny wzrost wszystkich kluczowych wyników finansowych. W III kwartale 2015 r. zysk netto był wyższy od uzyskanego w analogicznym okresie ubiegłego roku o 172 proc. i wyniósł 20,7 mln zł. Znaczącą poprawę zanotował również wynik skorygowany EBITDA, który wzrósł z 33,4 mln zł w III kwartale ubiegłego roku do 53,2 mln zł w III kwartale 2015 r. Marża EBITDA na wyniku skorygowanym (z wyłączeniem działalności obrotu) w raportowanym okresie wzrosła do 31,2 proc. z 20,8 proc. r/r.

W ciągu trzech kwartałów 2015 r. zysk netto wzrósł o 83 proc. (r/r) i wyniósł 63,8 mln zł. Z kolei 163,5 mln zł wyniku skorygowanego EBITDA (wzrost o 43 proc. r/r) oznacza 30,8 proc. marży EBITDA na wyniku skorygowanym (z wyłączeniem działalności obrotu) w porównaniu do 23,7 proc. w analogicznym okresie w 2014 r.

REKLAMA

Analizując wyniki Grupy za III kwartał na poziomie EBITDA, widać znaczący wzrost segmentu energetyki wiatrowej (o 12,2 mln zł r/r), który Polenergia zawdzięcza uruchomieniu nowych farm wiatrowych (FW Gawłowice, FW Rajgród – II połowa 2014 r., FW Skurpie III kwartał 2015 r.) oraz korzystnym warunkom wietrznym. Analogicznie, za pierwsze trzy kwartały widać wzrost o 44,5 mln zł segmentu energetyki wiatrowej.

Pozytywnie oceniamy perspektywy rynku energetyki odnawialnej w Polsce i zamierzamy być beneficjentem nowej ustawy o OZE. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do udziału w pierwszej aukcji, w której planujemy wystawić 280 MW. Najwięcej spośród rynkowych graczy – mówi Zbigniew Prokopowicz, prezes zarządu Polenergii.

Za trzy kwartały br. Polenergia odnotowała także wyraźną poprawę wyników w segmencie obrotu, którego EBITDA wzrosła o 3,2 mln zł r/r. Za wynik odpowiedzialny jest wzrost optymalizacji obrotu energią w ramach Grupy, a także koncentracja na najbardziej rentownych segmentach rynku energii i gazu. Stabilne wyniki zostały wypracowane przez segmenty energetyki konwencjonalnej (kogeneracji na gazie) i dystrybucji, wraz z poprawą wyników segmentu biomasy.

W sierpniu br., Elektrociepłownia Nowa Sarzyna (ENS) przeprowadziła pierwsze w Polsce, systemowe uruchomienie węglowego bloku Elektrowni Połaniec poprzez zasilanie bezpośrednią linią z ENS i utworzenie wyspy z Krajowego Systemu Energetycznego (KSE). Powodzenie pilotażowego uruchomienia bloku w Połańcu pokazuje rolę, jaką ENS może odgrywać w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w południowej Polsce, co jest szczególnie ważne w kontekście niedawnych ograniczeń w dostawach i poborze energii w całym kraju.

REKLAMA

Na koniec III kwartału br. Polenergia dysponowała łączną zainstalowaną mocą na poziomie 308 MW, z czego 183,5 MW pochodziło z farm wiatrowych i 124MW z kogeneracji na gazie (15 proc. udział w rynku krajowym wytwarzania energii z gazu ziemnego). Kolejne 61,8 MW farm wiatrowych jest w trakcie realizacji – rozbudowa FW Skurpie o 6,9 MW i FW Gawłowice o 6,9 MW oraz budowa FW Mycielin o łącznej mocy 48 MW. Do końca 2015 r. wielkość portfela projektów wiatrowych Polenergii będzie wynosić około 245 MW, co uplasuje spółkę na 2. pozycji na rynku operacyjnych farm wiatrowych w Polsce. Polenergia szacuje, że wielkość produkcji z projektów wiatrowych oddanych w 2015 r. będzie wynosić 280 GWh.

Najnowsza farma z portfela Grupy w Skurpiach (36,8 MW) została zrealizowana w rekordowo krótkim czasie 13 miesięcy, licząc od zamknięcia finansowania w lipcu 2014 r. do uzyskania pozwolenia na użytkowanie we wrześniu br. To kolejny – po farmach wiatrowych w Rajgrodzie i Gawłowicach – projekt, który dostarczyliśmy na rynek przed zakładanym terminem. To dowód najwyższych kompetencji zespołów projektowych Polenergii – dodaje Zbigniew Prokopowicz.

Dodatkowo, Polenergia posiada portfel farm wiatrowych w fazie developmentu liczący 730 MW (pozycja nr. 2 w Polsce), z czego 6 projektów o łącznej mocy 280 MW zostanie przygotowanych do udziału w pierwszej aukcji oczekiwanej w I połowie przyszłego roku, a ok. 450 MW weźmie udział w aukcjach w latach 2017-2019.

Kluczowym aktywem w portfelu Polenergii, w istotny sposób wpływającym na długoterminowy wzrost wartości Grupy, jest projekt budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy 1,2 GW. Wydanie decyzji środowiskowej dla pierwszych 600 MW przewidywane jest na I kwartał 2016 roku, a dla kolejnych 600 MW na II połowę przyszłego roku. Eksperci oceniają, że inwestycje w morską energetykę wiatrową będą miały bardzo pozytywny wpływ na krajową gospodarkę (szacowana wartość 60 mld zł). Przyczynią się również do stworzenia ok. 70 tys. nowych miejsc pracy, nie tylko na Pomorzu, ale również
w regionach, które odczują konsekwencje restrukturyzacji sektora górniczego.

Uzyskanie decyzji środowiskowej dla morskich farm wiatrowych i system wsparcia dla tego typu projektów oznacza dla Spółki kilkusetmilionową wartość, która na dzień dzisiejszy w żaden sposób nie jest widoczna w wycenie – podkreśla Zbigniew Prokopowicz.

Zarząd Polenergii podtrzymuje prognozy na 2015 r. Po trzech kwartałach Spółka odnotowała 80 proc. wykonania prognozy na poziomie EBITDA i 88 proc. na poziomie zysku netto.

Polenergia