Na takich zasadach mają funkcjonować w Polsce magazyny energii

Na takich zasadach mają funkcjonować w Polsce magazyny energii
Magazyny energii przy farmie wiatrowej Princes Alexia. Fot. Alfen

Ministerstwo Energii przedstawiło propozycje regulacji, które będą podstawą dla powstającego w kraju rynku magazynów energii. Proponowane zapisy precyzują m.in. zasady przyłączania do sieci i wydawania koncesji, ale resort energii nie uwzględnił w nich mechanizmów wsparcia dla inwestorów.

Wyzwania związane z szybko rozwijającymi się technologiami magazynowania energii dostrzegło Ministerstwo Energii. – Brakuje określenia statusu energii wprowadzanej do magazynu oraz energii wyprowadzanej, z uwzględnieniem strat – w kontekście kosztów, które musimy w związku z tym ponieść, związanych z podatkiem akcyzowym czy choćby z wydawaniem i umarzaniem świadectw pochodzenia (…) Rynek czeka na te zmiany –  komentowała ostatnio Emilia Głozak z Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii w Ministerstwie Energii podczas odbywającego w tym miesiącu III Kongresu Magazynowania Energii.

Jak resort energii tłumaczy potrzebę wprowadzenia regulacji dotyczących magazynowania energii w ocenie skutków przygotowanej nowelizacji Prawa energetycznego? – Obecnie brak jest przepisów regulujących w sposób kompleksowy magazynowanie energii elektrycznej. Występujące w prawie bariery nie pozwalają na rozwój tych instalacji (np. podwójne naliczanie opłat sieciowych) pomimo ich istotnego znaczenia dla funkcjonowania i bezpieczeństwa KSE a także zapewnienia odbioru energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE bez szkody dla systemu – czytamy w ocenie skutków nowelizacji przygotowanej przez ME.

REKLAMA

Ministerstwo Energii wylicza, że inwestycje w magazyny energii elektrycznej przyczynią się do ograniczenia krótkoterminowych fluktuacji mocy źródeł OZE, zapewnienia wymaganej mocy i pojemności dla stacji ładowania, a także stanowią ekwiwalent rozbudowy sieci.

Jak na razie termin „magazyn energii” pojawił się już w kilku ustawach, ale nie był jednolity i nie wprowadzono do krajowego prawodawstwa bardziej szczegółowych regulacji w tym obszarze.

W najnowszym projekcie nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, który przygotowało Ministerstwo Energii, obszarowi magazynowania energii poświęcono wiele miejsca.

Wprowadzono definicję magazynu energii, rozumianego jako „instalacja umożliwiająca magazynowanie energii elektrycznej”. Taka definicja ma zostać przeniesiona od razu również do ustawy o odnawialnych źródłach energii czy do ustawy o rynku mocy.

Magazynowanie energii zdefiniowano natomiast jako „przetworzenie energii elektrycznej pobranej z sieci elektroenergetycznej lub wytworzonej przez jednostkę wytwórczą przyłączoną do sieci elektroenergetycznej i współpracującą z tą siecią do innej postaci energii, przechowanie tej energii, a następnie ponowne jej przetworzenie na energię elektryczną i wprowadzenie do sieci elektroenergetycznej”.

Przy okazji zmianie ulec ma definicja odbiorcy końcowego. Pojawić się w niej ma informacja o magazynowaniu, zgodnie z następującym brzmieniem: „odbiorca dokonujący zakupu paliw lub energii na własny użytek; do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej magazynowania lub zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania, dystrybucji lub magazynowania energii elektrycznej oraz paliw”.

Przyłączenie, koncesja

Projekt określa m.in. jakie informacje powinna uwzględniać umowa o przyłączenie magazynu energii do sieci – m.in. powinna zawierać informacje określające parametry magazynu energii elektrycznej, w szczególności łączną moc zainstalowaną elektryczną magazynu energii elektrycznej wyrażoną w kW, pojemność nominalną wyrażoną w kWh i sprawność cyklu jednokrotnego ładowania wyrażoną w %.

Takie dane powinien również zawierać wniosek o określenie warunków przyłączenia.

Za przyłączenie magazynu energii elektrycznej do sieci przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii pobierana ma być opłata ustaloną na podstawie rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia.

Opłata za przyłączenie do sieci magazynu energii elektrycznej nie zostanie jednak pobrana pod warunkiem oddania go do eksploatacji w terminie nie dłuższym niż 5 lat od dnia wejścia w życie proponowanych zmian w Prawie energetycznym.

W przypadku przyłączenia magazynu energii o mocy powyżej 2 MW do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV konieczne ma być sporządzenie ekspertyzy wpływu danego urządzenia na sieć.

Podmioty, które przed wejściem w życie niniejszej ustawy wykonywały działalność gospodarczą w zakresie magazynowania energii elektrycznej, będą zobowiązane złożyć wniosek o wpis do rejestru magazynów energii elektrycznej lub wniosek o udzielenie koncesji na magazynowanie energii elektrycznej, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian w Prawie energetycznym.

Zwolnienie z koncesji ma przysługiwać operatorom magazynów energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 MW.

REKLAMA

Operator systemu magazynowania

Operator systemu magazynowania ma być zobowiązany do opracowania instrukcji ruchu i eksploatacji instalacji magazynowej. Będzie mieć na to 3 miesiące od daty wejścia w życie zmian w Prawie energetycznym.

Instrukcja opracowywana dla instalacji magazynowej ma określić szczegółowe warunki korzystania z tej instalacji przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu i eksploatacji oraz planowania rozbudowy tej instalacji, w szczególności dotyczące: 1) trybu zawierania umów o świadczenie usług magazynowania; 2) procedury udostępniania zdolności magazynowych; 3) sposobu zarządzania ograniczeniami systemu gazowego; 4) kryteriów bezpieczeństwa funkcjonowania systemu gazowego; 5) sposobu postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa zaopatrzenia w paliwa gazowe; 6) współpracy pomiędzy operatorami systemów gazowych; 7) przekazywania informacji pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi oraz pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami; 8) parametrów jakościowych paliw gazowych oraz standardów jakościowych obsługi użytkowników systemu.

Operatorzy systemu elektroenergetycznego mają prowadzić w formie elektronicznej jawny rejestr przyłączonych magazynów energii elektrycznej. Obowiązkowi wpisu do takich rejestrów mają podlegać magazyny energii o mocy ponad 0,8 kW.

W przypadku gdy magazyn energii elektrycznej będzie wchodzić w skład jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego przyłączonej do sieci danego operatora systemu elektroenergetycznego, jego posiadacz będzie zobowiązany przekazać operatorowi informacje, w terminie 7 dni od dnia do eksploatacji, w tym dotyczące technologii, łącznej mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej określonej w kW, pojemności określonej w kWh, sprawności cyklu jednokrotnego ładowania wyrażoną w %, maksymalnej mocy ładowania i rozładowania wyrażonej w kW, miejsca przyłączenia magazynu energii elektrycznej, a także informacji, czy magazyn energii elektrycznej stanowi część jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego.

Magazyny należące do OSD lub OSP

Proponowane przez Ministerstwo Energii regulacje dają prawo do posiadania magazynów energii przez operatorów systemu dystrybucyjnego lub przesyłowego, w celu wykonywania obowiązków zawartych w Prawie energetycznym, ale pod warunkiem, że nie zakłóci to konkurencji na rynkach energii elektrycznej oraz w ramach centralnego mechanizmu bilansowania handlowego.

Zgodnie z propozycjami ME przedsiębiorstwa dystrybucyjne i przesyłowe mają przygotowywać analizę kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem magazynów energii elektrycznej w celu zapewnienia dostaw energii elektrycznej, obejmującą w szczególności porównanie kosztów rozbudowy sieci oraz wykorzystania magazynu energii elektrycznej w celu zapewnienia dostaw energii elektrycznej. – Jeżeli wyniki analizy wskazują na brak korzyści lub niewspółmiernie wysokie koszty związane z wykorzystaniem magazynu energii elektrycznej, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej może zaniechać takiego rozwiązania – czytamy w projekcie nowelizacji Prawa energetycznego.

Taryfy za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej mają uwzględniać odliczenie od energii elektrycznej pobranej z sieci przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej przez magazyn energii elektrycznej ponownie wprowadzonej do sieci tego przedsiębiorstwa przez ten magazyn, w oparciu o wskazania układów pomiarowo-rozliczeniowych.

W rozliczeniach za świadczone usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej opartych o moc umowną określoną dla magazynu energii elektrycznej moc ma być korygowana o współczynnik wynikający ze strat własnych tego magazynu.

Jeżeli magazyn energii elektrycznej będzie częścią jednostki wytwórczej, w rozliczeniach za świadczone usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej ma się uwzględniać łączną moc zainstalowaną elektryczną magazynu energii elektrycznej, w oparciu o wskazania układów pomiarowo-rozliczeniowych tego magazynu.

Magazyny energii i OZE

Magazynowanie energii elektrycznej pobranej z sieci przez magazyn energii elektrycznej stanowiący część instalacji odnawialnego źródła energii lub hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii ma pozostawać bez wpływu na uprawnienia do otrzymywania świadectw pochodzenia lub gwarancji pochodzenia.

Magazyn energii elektrycznej będący częścią instalacji odnawialnego źródła energii lub hybrydowej instalacji OZE ma być wyposażony w układ pomiarowo-rozliczeniowy rejestrujący energię elektryczną wprowadzoną do magazynu energii elektrycznej i wyprowadzoną z tego magazynu, niezależnie od układu pomiarowo-rozliczeniowego rejestrującego energię elektryczną pobraną z sieci i wprowadzoną do sieci przez ten magazyn energii elektrycznej.

Przy spełnieniu powyższego warunku Prawo energetyczne ma dopuszczać pobieranie energii elektrycznej z sieci przez magazyn energii elektrycznej stanowiący część instalacji odnawialnego źródła energii lub hybrydowej instalacji OZE.

Projekt nowelizacji Prawa energetycznego, w którym zawarto regulacje związane z magazynowaniem energii, został w tym tygodniu skierowany do konsultacji społecznych, które potrwają do 9 listopada. Uwagi można zgłaszać do Ministerstwa Energii na adres: ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, a także na adres e-mail: lukasz.bartuszek@me.gov.pl .

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.