Sunny Horizon: jest źle, będzie jeszcze gorzej

Sunny Horizon: jest źle, będzie jeszcze gorzej
pgegreenenergy, flickr cc-by-2.0

{więcej}W dniach 15 i 16 kwietnia br. w Warszawie odbyła się Konferencja Energetyczna EuroPOWER, która już tradycyjnie stała się niezmiernie efektywną platformą dialogu dotyczącego rozwoju rynku na różnych płaszczyznach. W ramach wydarzenia jego uczestnicy dyskutowali o najistotniejszych zmianach zachodzących na rynku, analizując nowe trendy oraz wspólnie poszukując modeli biznesowych, pozwalających realizować przyjęte strategie. Patronem medialnym tego wydarzenia był potral Gramwzielone.pl. 

Cała konferencja stała na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, świetna organizacja, dobór prelegentów zagwarantował efektywny dialog.

Skąd więc taki złowieszczy tytuł?

Otóż miałem okazję nie tylko wysłuchać zaproszonych gości, ale i przeprowadzić z nimi rozmowy, w których poruszyłem te tematy które nas najbardziej interesują, nas czyli potencjalnych prosumentów, oraz niewielkich inwestorów do 1 MW.

Podczas konfernecji przeprowadziłem rozmowy z:

Waldemar Pawlak – poseł na sejm RP; Prezes Rady Ministrów w roku 1992 oraz w latach 1993-1995
Janusz Steinhoff – wicepremier i minister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka
Jerzy Witold Pietrewicz – sekretarz stanu, ministerstwo gospodarki
Michał Kempa – z-ca dyrektora departamentu analiz strategicznych
Cezary Olejniczak – poseł SLD na sejm RP
Janusz Pilitowski – dyrektor departamentu energii odnawialnej, ministerstwo gospodarki
Jacek Najder – poseł na sejm Twój Ruch

Przedstawię ogólne wnioski, a szczegółowe wywiady zostaną zamieszczone w ciągu następujących kilkunastu dni:

– do projektu nie złożono ani jednego pozytywnego stanowiska w ramach konsultacji społecznych – lecz to jest normalne, gdyż takie uregulowania zawsze budzą emocje,

– nie ma szans na zmianę okresu 6 miesięcy ( art.41) – bo takie rozliczenie oddaje wszystkie pory roku,

– rzeczywiście nie ma mowy o klasycznym net meteringu ( art.41 ) – to nie są popularne rozwiązania, ani też nie są sprawdzone,

– ceny 80% MG i MF będzie broniło jak niepodległości – pracujmy już nad tą ustawą, to nie jest najważniejsza kwestia,

– nie wiadomo jak zostanie wypracowana tzw. cena referencyjna do aukcji, MG – będzie obserwować rynek i wyciągnie wnioski,

– w aukcji istotnym będzie tylko kryterium ofert cenowych, przy czym w danym koszyku nie będzie ważna zastosowana technologia (np. rodzaj paneli PV, turbin itp.), zostanie zastosowany jakby odsiew skrajnych ofert i zwycięzcą aukcji będzie 80% ofert – jak w skokach narciarskich oceny skrajne odpadają

– w projekcie nie został zdefiniowany prosument, osoba prowadząca (obecnie) działalność gospodarczą nie została w projekcie uwzględniona – taka osoba będzie chyba musiała sprzedawać prąd na normalnych zasadach (aukcja, koncesja),

Tragikomiczna była wypowiedź która informowała o już niewątpliwych 2 sukcesach projektu ustawy:

– po pierwsze – że projekt ustawy powstał

– po drugie – że ustawa zagwarantuje powstanie kilkudziesięciu nowych stanowisk pracy … w URE

– nowej perspektywie budżetowej w latach 2014 – 2020, podział środków regionalnych ( PO IiŚ RPO ) priorytet inwestycyjny 4.1, 4.2, 4.3, 4.7, województwo mazowieckie jako jedyne w Polsce nie wystąpiło o jakiekolwiek działania związane z OZE !!! 

– oś priorytetowa I – promocja odnawialnych źródeł energii – kwota alokacji to 1.528,4 mln euro

– ustawa OZE w obecnym kształcie może zostać szybko uchwalona, gdyż ważne jest bezpieczeństwo energetyczne, przykładem praca nad ustawą łupkową, która została przyjęta w ekspresowym 2 miesięcznym terminie, mimo że przedtem za sprawą ministra finansów się ślimaczyła, a teraz firmy mają zwolnienie podatkowe do 2020 roku – przyczyniła się do tego awantura na Ukrainie, nasze bezpieczeństwo i tak będzie bardzo drogie gdyż gaz skroplony z Kataru będzie droższy od rosyjskiego o … %  i  tu prelegent zdradził chyba tajemnicę państwową, więc wolę nie podawać – aby się nie narażać.

powyższe to nie komentarze tylko dosłowne cytaty z wypowiedzi.

Poprosiłem Premiera Waldemara Pawlaka, aby zajął się problemem definicji prosumenta, która objęła by osoby fizyczne już prowadzące działalność gospodarczą.

Premier Waldemar Pawlak obiecał mi, że zgłosi poprawkę do projektu ustawy w trakcie prac sejmowych, aby prosument mógł sprzedawać wytworzoną energię nadwyżkową sąsiadowi – za płotem –  z pominięciem sieci ( opłat ), lub w ramach lokalnych grup producenckich.

Jako zapowiedź wywiadu z Premierem Waldemarem Pawlakiem mała namiastka:

Sunny Horizon: Pan Premier miał być naszym ojcem chrzestnym społeczności prosumenckiej, obiecywał przeprowadzić na Zieloną stronę mocy, z rozrzewnieniem wspominamy Pana projekt, niektórym do dzisiaj śnią się współczynniki, Pan odszedł i zostaliśmy osieroceni, chciałoby się zawołać Waldek Wróć !

Waldemar Pawlak: Jeżeli jesteśmy przy takim nieco humorystycznym wspomnieniu to chciałem powiedzieć, że na kongresie PSL ja sprezentowałem wszystkim delegatom taką książkę Jeremiego Rifkina  – Trzecia rewolucja przemysłowa – i tak sobie myslę, że skoro ja im kazałem czytać – to oni mnie odwołali.

Podczas wydarzenia poruszone zostały następujące tematy:

REKLAMA

– Polityka energetyczna UE i Polski. Współzależności i zakres autonomii. Rola państwa w stanowieniu regulacji, nadzorze nad rynkiem i …w nadzorze właścicielskim.

– Wirtualna elektrownia – sposób na niedobory mocy, wsparcie bezpieczeństwa KSE i rozwój konkurencyjnego rynku energii w Polsce. Studium przypadku – rynek niemiecki.

– Budowa konkurencyjnego rynku energii elektrycznej i gazu w Polsce. Czy i na ile innowacje, nowe technologie, inwestycje i regulacje wpłyną na poziom bezpieczeństwa energetycznego, ochronę środowiska i konkurencyjność gospodarki ? Czy będą sprzyjać satysfakcji klienta?

– OZE – preferowanie czy wyrównywanie szans? Nowe regulacje, nowe mechanizmy wsparcia, nowe kontrowersje i stare problemy.

– Komplementarne rynki paliw stałych i ciekłych: węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz płynny, biopaliwa. Charakterystyka rynków, właściwości i możliwości stosowania paliw. Patologie w obrocie – jak skutecznie eliminować szarą strefę w handlu paliwami.

– Czy i na ile wymagania klimatyczne UE zdeterminują konkurencyjność i kierunki rozwoju ciepłownictwa systemowego w Polsce?

– Stawiamy na Odnawialne Źródła Energii – uwarunkowania prawne, mechanizmy wsparcia, aspekty społeczno-środowiskowe, finansowanie rozwoju.

Sesja: “Ustawa o odnawialnych źródłach energii – praktyczne aspekty wdrażania”

– Proces wdrażania systemu aukcyjnego.
– Przygotowanie inwestycji OZE w systemie aukcyjnym.
– Dyskusja panelowa: Ustawa o odnawialnych źródłach energii – praktyczne aspekty wdrażania.

Sesja: “Finansowe i gospodarcze uwarunkowania rozwoju OZE w Polsce”

– System wsparcia OZE z perspektywy instytucji finansujących
– OZE w funduszach UE w perspektywie 2014-2020
– Dyskusja panelowa: Rozwój OZE – bilans kosztów i korzyści gospodarczych

Sesja: “Uwarunkowania społeczno-środowiskowe rozwoju OZE w Polsce”

– Warunki prawne lokalizowania inwestycji OZE w Polsce.
– Oceny oddziaływania na środowisko i audyty środowiskowe instalacji OZE.
– Zarządzanie ryzykiem konfliktów społeczno-środowiskowych.
– Nowe regulacje dotyczące lokalizowania instalacji OZE – czy są potrzebne, co oznaczają.

Sesja: Relacje techniczne sieć – prosument

Wymagania techniczne dla sieci promieniowej z przłączonymi do niej zasobami rozproszonymi i rozsianymi (generacja, magazynowanie, sterowanie popytem)

– Rozpływ mocy i energii, rozkład mocy zwarciowych i regulacja napięć oraz reżim automatyki zabezpieczeniowej w sieci tradycyjnej
– Wpływ zasobów rozproszonych na pracę sieci:
1. Odwrócenie przepływów energii czynne
2. Wzrost mocy zwarciowej na peryferiach sieci
3. Zmiana rozpływów energii biernej
4. Zmiana profilu obciążenia
5. Niezbędne działania dostosowawcze na sieci

Niezbędne wymagania techniczne w zakresie przyłączania źródeł rozproszonych i rozsianych

– Systematyka prosumentów ze względu na status zasobu:
1. sterowany odbiór
2. magazyn
3. źródło przyłączone wprost do sieci (regulowalne lub nieregulowalne)
4. źródło przyłączone do sieci poprzez kondycjoner
5. źródło zdolne do pracy wyspowej
– Zakłócenia wprowadzane do sieci przez prosumentów i środki zaradcze
– Racjonalny zakres wymagań stawianych w procedurze przyłączeniowej

Warunki techniczne zarządzania krzywą obciążenia z wykorzystaniem zasobów rozproszonych i rozsianych

REKLAMA

– Mechanizmy zarządzania krzywą obciążenia:
1. Samoczynne (wykorzystujące elastyczność cenową popytu na energię)
2. Kontraktowe
2. Operatorskie
– Sygnały użyteczne (konieczne) w procesie zarządzania krzywą obciążenia
– Kanały komunikacji na potrzeby mechanizmów zarządzania krzywą obciążenia KSE

Dyskusja panelowa podsumowująca sesję:

– Jakie elementy sieci smart są już obecne w sieci, a jakie są planowane do wdrożenia w pierwszej kolejności?
– W jakim stopniu technologie prosumenckie, aktualnie wdrażane, wypełniają oczekiwania odnośnie właściwej współpracy z siecią?
– Czy rozwój technologiczny zasobów rozproszonych uwzględnia potrzeby harmonijnego współdziałania z siecią?
– Jak powinien być kształtowany próg pomiędzy zgłoszeniem źródła a pełną procedurą przyłączeniową, czy poziom mocy osiągalnej jest właściwym kryterium?

Sesja: Relacje biznesowe sieć – prosument

Warunki świadczenia usług systemowych przez prosumentów

– Warunki zapewnienia równoprawno ci uczestnictwa ś w rynku usług systemowych dla generacji scentralizowanej oraz zasobów rozproszonych i rozsianych
– Przychody z usług systemowych stymulatorem dedykowanych im inwestycji rozproszonych
– Mechanizmy agregacji usług systemowych świadczonych przez zasoby rozproszone i rozsiane

Warunki rozliczania energii wprowadzanej do sieci przez prosumentów

– Energia wprowadzana do sieci a “kolor” energii generowanej przez prosumenta
– Rozliczenie netto na Punkcie Pomiaru Energii (PPE): panaceum, czy błąd systemowy?
– Status energii odzyskiwanej z magazynu oraz energii zaoszczędzonej na poprawie efektywności procesu konsumpcji
– Zasady rozlicze ń z mocy i energii na kierunku pobór i oddanie
– Obiektywizacja zasad potwierdzania generacji objętej mechanizmami wsparcia

Warunki utrzymania sieci w relacji do jakości świadczonych usług

– Koszty i źródła złej jakości energii
– Racjonalne zasady partycypacji uczestników rynku energii w utrzymaniu sieci
– Aspekt społeczny partycypacji w kosztach utrzymania sieci
– Racjonalne zasady regresu wobec faktycznych sprawców pogarszania jakości energii

Dyskusja panelowa podsumowująca sesję:

– W jakiej proporcji na ewolucję struktury i mechanizmów rynku energii wpłynie rozwój zasobów rozsianych (definicyjnych prosumentów), a w jakiej rozproszonych (“energetyki gminnej i drobnoprzemysłowej”)?
– Jak ocenić wpływ “usmartowienia” sieci na sytuację gospodarczą w wymiarze lokalnym, ogólnokrajowym oraz w odniesieniu do centrów tradycyjnego przemysłu energetycznego
– W jakim stopniu “usmartowienie” sieci może wpłynąć na harmonizację wymagań polityki klimatycznej i oczekiwania tradycyjnego sektora energetycznego

Sesja: Niezbędne ramy prawne nowego modelu funkcjonowania rynku

Potrzeba odejścia od dogmatu miedzianej płyty i utrzymywania sieci wyłącznie przez odbiorców (konsumentów energii) – ryzyka kontynuacji obowiązującego modelu

– Aktualny model pokrywania kosztów utrzymania sieci i funkcjonowania KSE, metody pokrywania kosztów ograniczeń i wsparcia generacji preferowanej
– Korzyści i ryzyka rozwoju generacji energii na potrzeby własne z punktu widzenia mechanizmów utrzymania KSE
– Konkurencyjne narzędzia organizacji rynku energii

Prawne narzędzia stymulowania pożądanych zachowań uczestników rynku energii

– Uwarunkowania prawne dla wdrożenia rynkowych narzędzi funkcjonowania rynku energii, w szczególności w formule taryfy węzłowej dla generacji i strefowej dla konsumpcji oraz partycypacji wytwarzania w kosztach utrzymania sieci
– Modyfikacja mechanizmów wsparcia generacji preferowanej w związku z wdrożeniem rynkowych narzędzi funkcjonowania eynku energii
– Aspekt społeczny przekształceń organizacji rynku energii wobec ryzyk kontynuacji modelu BaU

Podstawa prawna dla powszechnego opomiarowania warunkiem koniecznym niezbędnych zmian w modelu rynku energii

– Uzasadnienie dla powszechności wdrożenia opomiarowania zdalnego odczytu
– Uzasadnienie dla ustanowienia niezależnego operatora informacji pomiarowej
– Aspekt ochrony prywatności odbiorców w kontekście wdrożenia powszechnego opomiarowania zdalnego odczytu

Dyskusja panelowa podsumowująca sesję:

– Jaka jest perspektywa wdrożenia opomiarowania zdalnego odczytu bez zmian w obowiązującym cym prawie?
– Dlaczego potencjalni beneficjenci wdrożenia stanowią dziś główny ośrodek oporu przed wdrożeniem?
– Jaka jest optymalna droga do skutecznego przeprowadzenia procesu legislacyjnego?
 
Odrębnemu blokowi poświęcono tematykę możliwości i finansowania spółek sektora energetycznego:  

SESJA: MODEL FINANSOWANIA JAKO PODSTAWA ROZWOJU
SESJA: GIEŁDA JAKO UNIWERASALNE ŹRÓDŁO KAPITAŁU DLA POLSKIEJ ENERGETYKI
SESJA: SPÓŁKA ENERGETYCZNA W DRODZE PO KAPITAŁ

Sunny Horizon, prosument.polska@o2.pl