Weszły w życie nowe regulacje dot. efektywności energetycznej

Weszły w życie nowe regulacje dot. efektywności energetycznej
PGE Dystrybucja

Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej, która weszła w życie w weekend, ma dostosować przepisy krajowe do wymogów unijnych, ale ma też usprawnić monitorowanie i raportowanie oszczędności energii oraz poprawić warunki dla rozwoju rynku usług energetycznych.

Polska ma osiągnąć do 2030 roku krajowy cel oszczędności energii finalnej na poziomie nie mniejszym niż 5,58 mln ton oleju ekwiwalentnego (toe), co odpowiada ok. 65 TWh energii elektrycznej.

Tymczasem według szacunków Urzędu Regulacji Energetyki, dotychczasowy system wsparcia efektywności energetycznej w ciągu 4 lat pomógł zaoszczędzić 1 mln toe energii, co odpowiada 11,6 TWh.

REKLAMA

Jak zwraca uwagę Urząd Regulacji Energetyki, do czasu wejścia w życie najnowszej nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej, osiąganie oszczędności energii odbywało się przede wszystkim w ramach obrotu tzw. białymi certyfikatami.

System ten obligował sprzedawców energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego do realizacji obowiązku polegającego na uzyskaniu i przedstawieniu Prezesowi URE do umorzenia świadectwa efektywności energetycznej, realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego albo uiszczeniu tzw. opłaty zastępczej.

Od wejścia w życie ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r., czyli od 1 października 2016 r. do końca 2020 roku, do URE wpłynęło ponad 4,6 tys. wniosków o wydanie świadectw efektywności energetycznej, co przekłada się na oszczędność ok. 1 mln. toe.

Jak wnioskuje URE, mając na celu maksymalizację oszczędności energii, ustawodawca uznał, że należy znowelizować obowiązujące regulacje i wprowadzić alternatywne środki wspierające osiągnięcie oczekiwanej efektywności energetycznej. Osiągnięcie tego celu ma być możliwe dzięki przepisom, które obowiązują od soboty.

Nowe przepisy mają umożliwić realizowanie przez podmioty zobowiązane programów bezzwrotnych dofinansowań, w celu współfinansowania przedsięwzięć polegających na przyłączaniu odbiorców końcowych do sieci ciepłowniczej lub wymianie źródeł ciepła u tych odbiorców, a następnie zaliczanie uzyskanych oszczędności na poczet realizacji przez te podmioty obowiązku efektywnościowego. Rozwiązanie to ma przyspieszyć również proces modernizacji indywidualnych źródeł ciepła.

Rozszerzono również katalog przedsięwzięć, w odniesieniu do których będzie można wnioskować o wydanie świadectwa efektywności energetycznej poprzez dodanie przedsięwzięć z zakresu modernizacji lub wymiany pojazdów służących do transportu drogowego lub kolejowego, ograniczeniu strat sieciowych związanych z przesyłaniem paliw ciekłych, a także związanych z ich magazynowaniem i przeładunkiem.

W komentarzu na temat najnowszej nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej prezes URE Rafał Gawin zastrzega, że na to, jak w praktyce będzie wyglądał proces wdrażania regulacji w tym zakresie, wpływ będą miały również akty wykonawcze, które wskażą, w jaki sposób należy wyliczać oszczędność energii w przypadku tego typu przedsięwzięć.

REKLAMA

Nowe prawo ma doprecyzować przepisy związane z procedurą wydawania świadectw efektywności energetycznej, w tym m.in. poprzez uregulowanie skutków złożenia wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej po rozpoczęciu prac zmierzających do realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, złożenia korekty wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej w przypadku uzyskania z zakończonego przedsięwzięcia oszczędności innej niż określona w wydanym świadectwie efektywności energetycznej. Określono również wymagania, jakie muszą spełniać osoby przygotowujące audyty efektywności energetycznej.

Nowe przepisy wprowadzają nowy system zasad, który ma umożliwić agregowanie efektów projektów oszczędnościowych spoza systemu białych certyfikatów, np. przeprowadzanych u wielu odbiorców końcowych, w tym indywidualnych, w jednym miejscu.

Powołany ustawą Centralny Rejestr Oszczędności Energii Finalnej, który będzie prowadzony przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, ma ułatwić bieżące szacowanie łącznych oszczędności zużycia energii, a także pomoże zapobiec podwójnemu zliczaniu tych oszczędności.

URE wskazuje ponadto na doprecyzowanie przepisów dotyczących zawierania umów o poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym. Jak czytamy w ocenie skutków regulacji nowelizacji, wprowadzony w ustawie model finansowania przedsięwzięć proefektywnościowych zapewni uzyskanie najwyższego efektu energetycznego przedsięwzięcia.

Jak tłumaczy Urząd, chodzi tu o model, w którym przedsiębiorstwo energetyczne (Energy Saving Company, ESCO) dostarcza określonemu przedsiębiorcy usługę poprawiającą jego efektywność energetyczną, a w zamian otrzymuje wynagrodzenie ściśle powiązane z realnymi oszczędnościami uzyskanymi przez klienta dzięki zmniejszeniu kosztów zużywanej energii.

Nowelizacja nakłada na właścicieli lub zarządców budynków wielolokalowych obowiązek wyposażenia do 1 stycznia 2027 r. ciepłomierzy i wodomierzy w funkcję umożliwiającą ich zdalny odczyt. Dostawcy ciepła i gazu mają też obowiązek informowania odbiorcy o ilości gazu i ciepła zużytego w poprzednim roku – analogicznie do obowiązków dostawców energii elektrycznej.

Zmiany nastąpią w końcu w obszarze świadectw efektywności energetycznej, których nowe wzory opracuje URE. Urząd ma przygotować również wzór zawiadomienia o zakończeniu przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej. Oba dokumenty mają pojawić się po wejściu w życie ustawy na stronie internetowej regulatora.

W komentarzu na temat nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej prezes URE Rafał Gawin zastrzega, że na to, jak w praktyce będzie wyglądał proces wdrażania regulacji w tym zakresie, wpływ będą miały również akty wykonawcze, które wskażą, w jaki sposób należy wyliczać oszczędność energii w przypadku tego typu przedsięwzięć.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.