Oświadczenie Taurona ws. sporu z właścicielami elektrowni wodnych

Oświadczenie Taurona ws. sporu z właścicielami elektrowni wodnych
Tauron press

Spółka Tauron Sprzedaż przysłała do redakcji portalu Gramwzielone.pl oświadczenie na temat sporu z producentami zielonej energii. O konflikcie właścicieli elektrowni wodnych ze spółką Tauron Sprzedaż pisaliśmy na portalu Gramwzielone.pl kilka dni temu w artykule: Producenci zielonej energii wygrali sprawę z Tauronem

Dzisiaj portal Gramwzielone.pl otrzymał od spółki Tauron Sprzedaż oświadczenie prezentujące odpowiedź Taurona w sprawie konfliktu z producentami energii z małych elektrowni wodnych. 

Oświadczenie TAURON Sprzedaż sp. z o.o. w związku z artykułem „Producenci zielonej energii wygrali sprawę z Tauronem” zamieszczonym w dniu 7 stycznia 2014 r. na stronie portalu GRAMwZIELONE.pl

REKLAMA

http://gramwzielone.pl/trendy/14107/producenci-zielonej-energii-wygrali-sprawe-z-tauronem

Producenci zielonej energii nie wygrali sprawy z TAURONEM. Postępowania nie zostały zakończone.

Podana w artykule informacja, że TAURON w sposób nieuprawniony rozwiązał umowy sprzedaży energii elektrycznej z wytwórcami i odmawia zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii jest nieprawdziwa.

TAURON Sprzedaż, jako sprzedawca z urzędu, gotowy jest w każdej chwili do zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii przez wytwórców. Dawał temu wyraz składając propozycje zawarcia umów sprzedaży energii elektrycznej z wytwórcami w różnych wariantach. Warunkiem koniecznym zaistnienia obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przez sprzedawcę z urzędu jest jednak zaoferowanie jej przez wytwórcę. Wtedy dopiero – po stronie sprzedawcy z urzędu – powstaje obowiązek jej zakupu. Zakup ten może odbywać się wyłącznie poprzez zawarcie pomiędzy wytwórcą a sprzedawcą z urzędu umowy sprzedaży, na co wprost wskazuje treść art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne.

REKLAMA

Sprzedawca z urzędu nie ma obowiązku zapewnienia nieodpłatnej usługi bilansowania handlowego dla wytwórców energii odnawialnej. Jest to usługa świadczona na warunkach rynkowych. Nieuprawniony jest zatem pogląd, jakoby pobieranie opłaty za bilansowanie handlowe było niezgodne z prawem. Nie znajduje również uzasadnienia stwierdzenie, że „Wymóg posiadania POB (Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie) wynika w stosunku do OZE tylko i wyłącznie z art. 5 ust. 2a ustawy Prawo energetyczne i dotyczy tylko i wyłącznie umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej”. Wytwórcy zobowiązani są do oznaczenia podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie. Tym samym istnieje po ich stronie konieczność zapewnienia sobie usług bilansowania handlowego. Takie stanowisko prezentuje Prezes URE w Informacji nr 14/2013 opublikowanej w dniu 21.05.2013 r., w której wskazano na konieczność zachowania transparentności i przejrzystości relacji pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi wytwarzającymi energię elektryczną w odnawialnych źródłach, a podmiotami pełniącymi zadania sprzedawcy z urzędu, w zakresie bilansowania handlowego. Usługi te powinny być oddzielone od zakupu energii elektrycznej.

We wrześniu 2013 roku TAURON Sprzedaż wezwał wszystkich wytwórców energii odnawialnej do renegocjacji umów sprzedaży energii elektrycznej oraz zaproponował wytwórcom możliwość swobodnego wyboru podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe na wolnym rynku lub skorzystanie w tym zakresie z usług TAURON Sprzedaż. Jest to zgodne z obowiązującym prawem. TAURON Sprzedaż może zapewnić świadczenie usługi bilansowania handlowego za pośrednictwem „spółki matki”, tj. TAURON Polska Energia S.A. Kilku z wytwórców podważających zasadność działań TAURON Sprzedaż nie przystąpiło do renegocjacji umów, doprowadzając ostatecznie do ich rozwiązania, które nastąpiło zgodnie z zapisami umownymi. Z inicjatywy tych wytwórców Prezes URE przeprowadził postępowanie administracyjne wydając w dniu 28 listopada 2014 r. decyzję w sprawie o nałożeniu kary finansowej za niewywiązanie się w okresie od dnia 11 stycznia 2014 r. do dnia 2 kwietnia 2014 r. z obowiązku zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii.

TAURON Sprzedaż odwołał się od tej decyzji. Po rozwiązaniu umów energia elektryczna wytworzona w odnawialnych źródłach energii nie była oferowana TAURON Sprzedaż zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem. Odwołanie od decyzji Prezesa URE zostało skierowane przez TAURON Sprzedaż w dniu 22 grudnia 2014 roku za pośrednictwem Urzędu Regulacji Energetyki do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

Nie można więc twierdzić, że „Producenci zielonej energii wygrali sprawę z TAURONEM”, ponieważ postępowanie jest w toku, a decyzja Prezesa URE jest nieostateczna i nie podlega wykonaniu.

Należy również podkreślić, że TAURON Sprzedaż usilnie zmierza do ułożenia stosunków kontraktowych z wytwórcami energii odnawialnej w celu umożliwienia jej zakupu. Dotyczy to również wytwórców podważających konieczność dostosowania relacji umownych do zmieniającego się otoczenia biznesowego i prawnego. W tej sprawie TAURON Sprzedaż zwrócił się do Prezesa URE w dniu 6 października 2014 roku z wnioskiem o rozstrzygnięcie trwającego sporu poprzez ustalenie treści umowy sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z obowiązującym prawem. Również to postępowanie jest w toku.

Tylko i wyłącznie na czas prowadzenia tego postępowania URE (w trybie art. 8 ust 2 Prawa energetycznego) wydał postanowienia zobowiązujące TAURON Sprzedaż do rozliczania energii elektrycznej wprowadzanej przez wytwórców do sieci. Ostatecznie warunki tego rozliczenia ustali Prezes URE określając treść umowy wypracowanej w trakcie postępowania, w ramach którego strony sporu będą mogły przedstawiać swoje stanowiska. Zgodnie z obowiązującym prawem decyzja Prezesa URE musi być wydana z uwzględnieniem zabezpieczenia interesów ekonomicznych obu stron i biorąc pod uwagę interes społeczny i słuszny interes obywateli.

Elżbieta Bukowiec, rzecznik prasowy TAURON Sprzedaż sp. z o.o.