MG wyjaśnia wątpliwości wokół zasad wsparcia dla mikroinstalacji

MG wyjaśnia wątpliwości wokół zasad wsparcia dla mikroinstalacji
Gramwzielone.pl (c)

Portal Gramwzielone.pl uzyskał od Ministerstwa Gospodarki odpowiedzi na pytania dotyczące interpretacji problematycznych zapisów w zakresie wprowadzanych przez ustawę o odnawialnych źródłach energii zasad wsparcia dla grupy obecnych i przyszłych wytwórców energii w mikroinstalacjach OZE o mocy do 40 kW.

Mimo, że ustawa o OZE weszła w życie w maju br., do tej pory wątpliwości budziło kilka wpisanych do niej, kluczowych zasad wsparcia dla obecnych i przyszłych właścicieli mikroinstalacji OZE sprzedających energię zgodnie z aktualnym systemem wsparcia dla OZE wpisanym do Prawa energetycznego, a także zgodnie z systemem wsparcia, który wpisano do ustawy o OZE i który zacznie obowiązywać po 2015 r.

Ministerstwo Gospodarki odpowiedziało (w końcu) na zadane przez nas pytanie dotyczące ewentualnej zmiany zasad wsparcia po 1 stycznia 2016 r. dla prosumentów, którzy uruchomili do tej pory swoje mikroinstalacje lub uruchomią je do końca tego roku.

REKLAMA

Zgodnie z nowelizacją Prawa energetycznego z 2013 r. osoby fizyczne uruchamiające produkcję energii w domowych mikroinstalacjach OZE o mocy do 40 kW uzyskały prawo do sprzedaży do sieci nieskonsumowanych nadwyżek energii po cenie wynoszącej 80% średniej ceny hurtowej z roku poprzedniego.

Tymczasem przyjęta w tym roku ustawa o odnawialnych źródłach energii, w części poświęconej nowemu systemowi wsparcia dla właścicieli mikroinstalacji stanowi, że osoby, które uruchomią produkcję energii po 2015 r., będą funkcjonować w systemie bilansowania energii sprzedanej do sieci z energią kupioną (tzw. system net-meteringu), a w przypadku wykazania w półrocznym rozliczeniu nadwyżki energii sprzedanej nad kupioną otrzymają za każdą kilowatogodzinę tej nadwyżki kwotę równą 100-procentom średniej ceny energii na rynku hurtowym z poprzedniego kwartału.

Niejasne było natomiast, czy osoby, które uruchomiły swoje instalacje do końca br., po 2015 r. pozostaną na dotychczasowych zasadach wsparcia (sprzedaż nadwyżek po cenie 80%) czy przejdą na system bilansowania ze sprzedażą nadwyżek energii po cenie równej 100% średniej ceny hurtowej z wcześniejszego kwartału. 

Teraz resort gospodarki wyjaśnił tą wątpliwość, wskazując, że „z dniem 1 stycznia 2016 r. obecni właściciele mikroinstalacji przejdą na nowy system bilansowania”.  

Okresy rozliczeń w systemie bilansowania (net-meteringu)

REKLAMA

Wątpliwości interpretacyjne budziła też kwestia okresów bilansowania energii w systemie net-meteringu dla właścicieli mikroinstalacji o mocy do 40 kW. O ile w ustawie wpisano półroczny okres rozliczeń to pojawiły się wątpliwości, czy ten okres będzie naliczany w przedziałach półrocznych rozpoczynających się co roku od 1 stycznia i od 1 lipca – czy może półroczny termin rozliczeń będzie liczony od daty uruchomienia produkcji energii.

W wysłanej do portalu Gramwzielone.pl odpowiedzi Ministerstwo Gospodarki potwierdza, że będzie stosowane to pierwsze rozwiązanie, a więc energia z mikroinstalacji będzie bilansowana w okresach styczeń-czerwiec i lipiec-grudzień.

Taryfy gwarantowane niezmienne przez 15 lat

Oprócz wyżej wymienionego systemu bilansowania właściciele mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do 10 kW uruchamianych po 1 stycznia 2016 r. będą mogli alternatywnie wybrać (w przypadku braku preferencyjnego finansowania – np. dotacji) wpisany do ustawy o OZE system taryf gwarantowanych, czyli stałych, preferencyjnych stawek za sprzedaż energii. 

Ten system wsparcia w wersji wpisanej do ustawy o OZE budził mniej problemów z interpretacją niż system bilansowania, jednak pewne wątpliwości pojawiły się po opublikowaniu ostatniego, lipcowego projektu nowelizacji ustawy o OZE.

Po publikacji rządowego projektu nowelizacji ustawy o OZE datowanego na 13 lipca 2015 r. w branży energii odnawialnej pojawiły się wątpliwości wynikające z art. 3 tego projektu, czy w przypadku wejścia w życie tej nowelizacji w takim kształcie wpisane do ustawy o OZE taryfy gwarantowane dla danej instalacji będą niezmienne w okresie 15 lat, a nowe wartości taryf będą obowiązywać tylko dla instalacji uruchomionych po wprowadzeniu nowej taryfy, czy – jak można wnioskować z lipcowego projektu nowelizacji – w przypadku zmienienia taryfy przez Ministra Gospodarki w kolejnym roku nowa taryfa będzie stosowana dla instalacji uruchomionej także przed terminem wejścia w życie tej zmiany.

W odpowiedzi, którą uzyskaliśmy z Ministerstwa Gospodarki, resort rozwiewa te wątpliwości i wyjaśnia, że „w przypadku wejścia w życie nowelizacji ustawy o OZE w obecnym kształcie nowe taryfy będą niezmienne w okresie 15 lat, a nowe wartości taryf będą obowiązywać tylko dla instalacji uruchomionych po wprowadzeniu tych taryf”.

Więcej na temat propozycji zmian zasad wsparcia dla właścicieli mikroinstlacji OZE, które wpisano do ostatniego projektu nowelizacji ustawy o OZE, w artykule: Ustawa o OZE: taryfy dla prosumentów gwarantowane tylko przez rok?

gramwzielone.pl