Dotacje UE. Inwestycje OZE w nowej perspektywie funduszy unijnych 2014-2020

Dotacje UE. Inwestycje OZE w nowej perspektywie funduszy unijnych 2014-2020
Sigma Finance

SIGMA FINANCE Spółka z o.o. od wielu lat skutecznie wspiera różne podmioty w przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych, w tym też z dziedziny energetyki odnawialnej (energetyka wiatrowa, instalacje fotowoltaiczne). W tym roku wkraczamy w kolejny etap działań w ramach kampanii informacyjnej „DOTACJE na OZE – modelowe rozwiązania w nowej perspektywie funduszy unijnych 2014-2020”.

Dla inwestycji w odnawialne źródła energii po dniu 1 stycznia 2016 r. rozpoczyna się nowy okres – z jednej strony ogromne możliwości wynikające z funduszy unijnych i bardzo duża pula środków przeznaczonych na wsparcie inwestycyjne, a z drugiej strony wsparcie operacyjne (w tym np. system aukcyjny, wprowadzony ustawą o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r.). W ramach kampanii informacyjnej damy wszystkim zainteresowanym okazję do pozyskania bieżących informacji o możliwościach, jakie niesie nowa perspektywa unijna i nowe zapisy ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Przygotowując się do nowej perspektywy 2014-2020 trzeba koniecznie wiedzieć:

REKLAMA

 • jak dobrze przygotować projekt inwestycyjny w obszarze OZE od strony formalno–prawnej (aby uniknąć wykluczenia z systemu wsparcia po dniu 1 stycznia 2016 r.),
 • jak policzyć opłacalność takiej inwestycji w różnych wariantach realizacyjnych – co ma ogromne znaczenie w możliwości pozyskania źródła finansowania inwestycji zarówno w formie dotacji jak i wsparcia w systemie aukcji,
 • kto i kiedy musi wyliczyć „efekt zachęty”  i jak to zrobić, aby skutecznie tym samym potwierdzić, że instalacja kwalifikuje się do wsparcia (inwestycyjnego lub operacyjnego),
 • jak określić maksymalny dopuszczalny pułap pomocy publicznej dla instalacji (realizowanej po dniu 1 stycznia 2016 r.) w oparciu o zapisy art. 39 ustawy o odnawialnych źródłach energii – uwzględniając różne rodzaje wsparcia (aspekt ten jest bardzo ważny również dla instalacji już istniejących, które korzystały dotychczas np. z systemu zielonych świadectw),
 • co od 1 stycznia 2016 r. oznacza odnawialne źródło energii oraz instalacja OZE (znika pojęcie „źródła” – jakie funkcjonowało dotychczas),
 • kto i na co może złożyć wniosek o dotację UE (nie wszystkie koszty związane z inwestycją w odnawialne źródła energii są kwalifikowane do wsparcia).

Wysyłając zapytanie na wybrany temat związany z projektami inwestycyjnymi OZE, będzie można uzyskać odpowiedź i informacje umożliwiające dobre przygotowanie projektów inwestycyjnych oraz skutecznie pozyskać fundusze unijne na inwestycje. Zapytania już można wysyłać na adres e-mail: sigmafinance@sigmafinance.pl lub poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie www.sigmafinance.pl.

W wyniku naszego wsparcia merytorycznego skierowanego do przedsiębiorców, rolników, przetwórców, jst – z udziałem środków UE w regionie Polski Wschodniej oraz Polski Centralnej w ostatnich kilku latach powstały projekty inwestycji o wartości około 108.615.221,00 złotych (ok. 26 mln euro), z czego dofinansowanie inwestycji w tych projektach obejmowało około 57.022.991,02 zł (ok. 13,9 mln euro). 

W niedługim czasie uruchomiona zostanie nowa odsłona naszej strony internetowej oraz platforma wiedzy w ramach kampanii informacyjnej  „DOTACJE na OZE – modelowe rozwiązania w nowej perspektywie funduszy unijnych 2014-2020” – a każdy, kto wyrazi zainteresowanie, będzie mógł być dopisany do adresatów newslettera OZE. W ten sposób w ramach kampanii mamy nadzieję na przybliżenie zainteresowanym podmiotom tematyki związanej z aplikowaniem o dotacje UE oraz pojęć dopuszczalnej pomocy publicznej dla instalacji. 

W ramach nowej perspektywy dofinansowania z UE każdy może wybudować instalację OZE i wytworzoną w tej instalacji energię przeznaczyć na potrzeby własne np. swojego zakładu/firmy, obniżając w ten sposób swoje rachunki za energię, lub w całości przeznaczyć wytworzoną energię na sprzedaż jako wytwórca. Na każdym etapie deklarujemy wsparcie merytoryczne, gwarantując prawidłowość przygotowania, realizacji i rozliczenia takiej inwestycji wraz z pozyskaniem dofinansowania. A jest o co walczyć.

38 mld zł na inwestycje OZE

W nowym budżecie Unii Europejskiej w konkursach na inwestycje w gospodarkę niskoemisyjną w Polsce, z których będzie można dofinansować projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii, do dyspozycji będą znacznie większe środki niż w poprzednim budżecie UE na lata 2007-2013. W nowej perspektywie finansowej UE obserwujemy znaczne zwiększenie budżetu przeznaczonego na inwestycje w OZE do kwoty blisko 38 mld zł, przy wykorzystaniu ok. 6 mld zł w zakończonym okresie 2007-2013. W zakresie pomocy publicznej dla odnawialnych źródeł energii nastąpią zmiany wynikające z treści nowych europejskich podstaw prawnych – na podstawie których do wsparcia inwestycji OZE nie będzie już możliwości wykorzystywania regionalnej pomocy inwestycyjnej. 

Dotacje unijne na energetykę odnawialną w nowym budżecie UE będzie można pozyskać zależnie od rodzaju wnioskodawcy oraz lokalizacji i wielkości inwestycji głównie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, w przypadku których poszczególne województwa ustalają indywidualne kryteria oraz terminy naborów wniosków, ale również w ramach programu krajowego PROW 2014-2020 oraz w ramach programu operacyjnego POIiŚ. Planuje się, że energetyka prosumencka i mniejsze instalacje będą wspierane w ramach RPO, natomiast w ramach POIiŚ będą wspierane projekty o większej mocy wytwórczej.

REKLAMA

Jak i kto może uzyskać wsparcie?

 • wnioski mogą składać przedsiębiorstwa, osoby fizyczne, rolnicy, zakłady przetwórcze sektora rolno-spożywczego, jst, i inni,
 • dotacja może wynieść nawet do 80% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji OZE (z zachowaniem zasady maksymalnego dopuszczalnego pułapu pomocy publicznej oraz zasad intensywności wsparcia),
 • projekty mogą dotyczyć – budowy instalacji do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z podłączeniem do sieci  dystrybucyjnej/przesyłowej (en. wodna, wiatru, słoneczna, geotermalna, biogazu, biomasy) oraz budowy i przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (projekty realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego i przesyłowego) oraz budowy instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw.
 • energia może być zużyta na potrzeby własne lub sprzedawana do sieci.   

Nowe regulacje w zakresie dotacji na propagowanie OZE i kogeneracji wprowadziło Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. z dnia 18.09.2015, poz. 1420). Zgodnie z par. 11 tego rozporządzenia, na odnawialne źródła energii można uzyskać maksymalną intensywność pomocy w wysokości 45% kosztów kwalifikowanych, jeśli koszty oblicza się zgodnie z kryteriami ust. 6 lit. a i b Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/14 z dnia 14.06.2014 r. – albo 30 % kosztów kwalifikowanych, jeśli koszty oblicza się zgodnie z kryteriami w ust. 6 lit .c Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/14 z dnia 14.06.2014 r. (par. 11 ust. 1 Rozporządzenia MIiR w zw. z art. 41 ust. 7 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/14 z dnia 14.06.2014 r.).

Wskazany maksymalny poziom dotacji można zwiększyć o 20 pkt proc. w przypadku pomocy na rzecz małych przedsiębiorstw, czyli odpowiednio do poziomu 65% kosztów kwalifikowanych – lub o 10 pkt proc. w przypadku pomocy na rzecz średnich przedsiębiorstw, czyli do poziomu 55% kosztów kwalifikowanych.  Ponadto, do końca 2020 r. maksymalną pomoc określoną powyżej zwiększa się dodatkowo o 5 pkt proc. w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze woj. mazowieckiego, czyli odpowiednio do poziomu 70% (małe przedsiębiorstwa) i 60% (średnie przedsiębiorstwa) i 50% (pozostali) – lub o 15 pkt proc. w przypadku inwestycji w innych województwach, czyli odpowiednio do poziomu 80% (małe przedsiębiorstwa), 70% (średnie przedsiębiorstwa) i 60% dla pozostałych.  

Tak więc maksymalne wsparcie dla małych przedsiębiorstw – na terenie województw innych niż mazowieckie – na inwestycje OZE zgodnie z wyliczeniem powyżej może dla części instalacji wynieść nawet 80% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Szczegóły dotyczące rodzaju oraz sposobu określania kosztów kwalifikowanych każdorazowo opisuje regulamin konkursu oraz naboru wniosków. Jednocześnie należy pamiętać o dopuszczalnym możliwym pułapie pomocy publicznej dla instalacji OZE oraz definicji takiej instalacji – w kontekście ustawy o oze i systemu aukcyjnego. Tu również możemy mieć do czynienia z aspektami ograniczenia wsparcia. 

O tym:

 • jak dobrze przygotować projekt inwestycyjny w obszarze OZE od strony formalno-prawnej (aby uniknąć wykluczenia z systemu wsparcia po dniu 1 stycznia 2016 r.)
 • jak policzyć opłacalność takiej inwestycji w różnych wariantach realizacyjnych, co ma ogromne znaczenie w możliwości pozyskania źródła finansowania inwestycji np. w formie kredytu,
 • kto i kiedy musi wyliczyć „efekt zachęty” i jak to zrobić, aby skutecznie tym samym potwierdzić, że instalacja kwalifikuje się do wsparcia (inwestycyjnego lub operacyjnego),
 • jak określić maksymalny dopuszczalny pułap pomocy publicznej dla instalacji (realizowanej po dniu 1 stycznia 2016 r.) w oparciu o zapisy art. 39 ustawy o odnawialnych źródłach energii – uwzględniając różne rodzaje wsparcia (aspekt ten jest bardzo ważny również dla instalacji już istniejących, które korzystały dotychczas np. z systemu zielonych świadectw),
 • co od 1 stycznia 2016 r. oznacza odnawialne źródło energii oraz instalacja OZE (znika pojęcie „źródła” – jakie funkcjonowało dotychczas) i innych aspektach takiej inwestycji, można dowiedzieć się wysyłając zapytanie na podane niżej adresy.

Kontakt:

 • Sigma Finance spółka z o.o. W-wa, tel. 22-2131954
 • Sigma Finance spółka z o.o. Biuro Inwestycji i Projektów Unijnych w Lublinie, tel. 81 4594328,
 • adres email: sigmafinance@sigmafinance.pl
 • formularz kontaktowy na naszej stronie www.sigmafinance.pl

W niedługim czasie zostanie uruchomiona platforma wiedzy w ramach kampanii informacyjnej OZE – a każdy, kto wyrazi takie zainteresowanie, będzie mógł być dopisany do adresatów newslettera OZE.  

Anna Nazaruk, Prezes Zarządu Sigma Finance Sp. z o.o.

artykuł sponsorowany