Dotacje na OZE na Podlasiu. Apel o przesunięcie naboru

Dotacje na OZE na Podlasiu. Apel o przesunięcie naboru
Foto. Images of Money, flickr cc

Z końcem października Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ogłosił nabór w ramach RPO dla woj. podlaskiego, w Działaniu 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Fundacja Zielonych Inicjatyw apeluje tymczasem o przesunięcie terminu składania wniosków, wskazując, na jej zdaniem niejasne zasady sporządzania dokumentacji oraz jej weryfikacji przez Urząd Marszałkowski.

W konkursie dotyczącym OZE w ramach RPO 2014–2020 dla woj. podlaskiego o wsparcie finansowe w łącznej kwocie 50 mln zł może ubiegać się nawet kilkudziesięciu wnioskodawców. – Największe obawy potencjalnych beneficjentów budzi fakt, że sposób ustalania kosztów kwalifikowalnych nie został przedstawiony w sposób jasny i przejrzysty, i nie jest możliwe uzyskanie w tym zakresie precyzyjnych wyjaśnień – czytamy w apelu do marszałka woj. podlaskiego.

Zainteresowanie potencjalnych beneficjentów jest ogromne, o czym świadczy liczba uczestników spotkania dotyczącego Działania 5.1, które odbyło się w dniu 8 grudnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Pomimo faktu, że do wyznaczonego terminu składania wniosków pozostały niespełna trzy tygodnie, przedstawiciele Urzędu w odpowiedzi na pytania uczestników nie potrafili udzielić wiążących odpowiedzi dotyczących zasad oceny przedłożonej dokumentacji aplikacyjnej – zwraca uwagę Natalia Biernacka, prezes Fundacji Zielonych Inicjatyw.

REKLAMA

Fundacja dodaje, że „z uwagi na zmianę unijnych reguł przyznawania pomocy publicznej w sektorze energetyki i ochrony środowiska, sporządzenie poprawnej dokumentacji aplikacyjnej przysparza wiele trudności, szczególnie w zakresie wyliczenia kosztów kwalifikowalnych (a więc kosztów projektu podlegających dofinansowaniu) dla inwestycji, dla których koszty te należy określić poprzez odniesienie do tzw. inwestycji referencyjnej, a podmioty chcące sporządzić dokumentację aplikacyjną nie otrzymały w tym zakresie pełnych wyjaśnień ze strony pracowników Urzędu”.

REKLAMA

– Kwestia wyliczenia wartości kosztów kwalifikowalnych była przedmiotem wielu pytań i wątpliwości ze strony potencjalnych beneficjentów. Odpowiedzi zamieszczane na stronie Instytucji Organizującej Konkurs potwierdzały, że kwestia ta w odniesieniu powyższych instalacji jest skomplikowana. Jednocześnie Urząd kierując się wymaganą starannością i rozważnym podejściem, wskazywał, że oczekuje na wydanie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju odpowiedniej interpretacji w tym zakresie. (…) Jednak pomimo wydania przedmiotowej interpretacji przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, podczas spotkania w dniu 08 grudnia 2015 r. pracownicy Urzędu Marszałkowskiego nie byli w stanie jednoznacznie wyjaśnić potencjalnym beneficjentom w oparciu o jakie kryteria weryfikowana będzie poprawność wyliczenia kosztów kwalifikowalnych dla inwestycji w odniesieniu do której należy dokonać porównania z tzw. inwestycją referencyjną. Jednocześnie, w odpowiedzi na głosy z sali przyznano, że kwestia ta stanowi novum i jest bardzo skomplikowana – podaje Fundacja Zielonych Inicjatyw.

Jak ponadto czytamy w apelu wystosowanym do Urzędu Marszałkowskiego woj. podlaskiego, oprócz braku możliwości przełożenia interpretacji na konkretny sposób wyliczania kosztów, brak jest w niej spójności, ponieważ z jednej strony stwierdza ona, że: „Odnosząc się do charakterystycznych dla reżimu środków strukturalnych zasad kwalifikowalności dot. niektórych wydatków (np. w zakresie uzyskania prawa do nieruchomości), zasadnym wydaje się wskazanie, że w takim przypadku ocenę należy przeprowadzić niejako w dwóch etapach” sugerując, że wnioskodawca stosować powinien również tzw. funduszowe zasady kwalifikowalności”, a z drugiej strony, interpretacja stwierdza, że: „W celu wyodrębnienia kosztów kwalifikowalnych na podstawie art. 41 ust. 6 lit. b rozporządzenia nr 651/2014 nie ma potrzeby odwoływania się do poszczególnych kategorii kosztów (np. koszty zakupu turbiny, koszty zakupu gruntu, koszty nadzoru inwestorskiego).”

Chcielibyśmy również podkreślić, że przedłużenie terminu naboru, a w konsekwencji bardziej dokładne opracowanie wniosków o dofinansowanie oznacza, że większość z nich ma szansę zostać rozpatrzona pozytywnie. Leży to w interesie nie tylko wnioskodawców, ale również samego Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ weryfikacja kilkudziesięciu wniosków, które mogą zostać odrzucone, będzie niczym innym jak nieefektywnym wydatkowaniem środków. Wszak ocena zgłoszeń wymaga przecież nakładów finansowych – komentuje Natalia Biernacka, prezes Fundacji Zielonych Inicjatyw. 

gramwzielone.pl