Nowelizacja ustawy o OZE uchwalona. Nie było sprzeciwu

Nowelizacja ustawy o OZE uchwalona. Nie było sprzeciwu
Kancelaria Sejmu RP

Sejm uchwalił dużą nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Żaden z posłów nie głosował przeciw nowym przepisom dla OZE. Nowelizacja zawiera szereg regulacji wprowadzonych w unijnej dyrektywie o OZE (RED II). Znalazły się w niej przepisy dotyczące m.in. klastrów energii, umów PPA, hybrydowych instalacji OZE i prosumenta wirtualnego.

W piątek wieczorem Sejm uchwalił nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Głosowało 448 posłów, z których 438 poparło ustawę. Żaden nie głosował przeciw, natomiast od głosu wstrzymało się 10 posłów – w tym wszyscy obecni na posiedzeniu Sejmu posłowie Konfederacji oraz klubu Wolnościowcy.

Projekt kompleksowej nowelizacji ustawy o OZE opracowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Regulacja ta przede wszystkim wdraża do polskiego prawa przepisy z unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (RED II) – w tym w zakresie stopniowego zwiększania wykorzystania zielonej energii w ciepłownictwie i chłodnictwie. Zgodnie z prawem UE państwa członkowskie powinny były transponować je do krajowych regulacji do połowy 2021 roku. Dalsza zwłoka w ich wdrożeniu grozi skierowaniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

REKLAMA

W uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o OZE znalazły się także regulacje niewynikające bezpośrednio z dyrektywy RED II.

Klastry energii na nowych zasadach

Duże zmiany zostają wprowadzone zwłaszcza w koncepcji klastrów energii. Cel nowych przepisów to zapewnienie systemowego wsparcia tej formie działalności i aktywacja inwestycji realizowanych w ramach klastrów.

Nowelizacja wprowadza preferencje w zakresie energii odnawialnej wytworzonej przez członków klastra i wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej, a następnie pobranej z tej sieci w celu jej zużycia przez strony porozumienia klastra energii dla danej godziny okresu rozliczeniowego. W tym zakresie zaproponowano zwolnienie z opłaty OZE, opłaty kogeneracyjnej, akcyzy oraz obowiązków związanych ze świadectwami pochodzenia i świadectwami efektywności energetycznej.

Z drugiej strony wprowadzono nowe wymogi, które będą musiały spełnić klastry. Chodzi m.in. o wpis do nowego rejestru, który będzie prowadzić Urząd Regulacji Energetyki (URE), a także konieczność zawarcia umowy przez klaster ze spółką obrotu. Dodatkowe wymogi to także produkcja w ramach klastra przynajmniej 30 proc. energii z OZE oraz konsumpcja energii przez odbiorców w klastrze pokrywana energią wytworzoną w klastrze przynajmniej w 40 proc. w rozliczeniu rocznym.

Ponadto łączna moc zainstalowana źródeł w klastrze ma wynosić przynajmniej 150 MWe i 300 MWt; konieczna także jest produkcja przynajmniej 400 mln m3 biogazu. Obowiązkowe będzie też posiadanie magazynów energii o mocy stanowiącej przynajmniej 2 proc. łącznej mocy zainstalowanej w źródłach wytwórczych w klastrze.

Hybrydowe instalacje OZE

W uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o OZE znalazły się zapisy dotyczące „hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii”. Takich instalacji OZE w naszym kraju jest nadal mało – ich łączna moc wynosi tylko niewiele ponad 20 MW.

Zgodnie z nowymi przepisami hybrydowe instalacje OZE będą mogły funkcjonować tylko w połączeniu z magazynem energii.

Umowy PPA

Najnowsza nowelizacja ustawy o OZE zawiera przepisy doprecyzowujące zasady zawierania umów sprzedaży energii określanych jako PPA. Zakładają one sprzedaż energii odnawialnej za pośrednictwem publicznych sieci, jak i bezpośrednio do odbiorcy.

Projektowane przepisy nakładają na wytwórcę energii OZE, który zawarł umowę PPA, obowiązek przekazania informacji o najważniejszych warunkach tej umowy do Prezesa URE.

REKLAMA

Peer-to-peer

Nowe przepisy wprowadzają także rewolucyjny model sprzedaży energii między prosumentami – działającymi samodzielnie lub za pośrednictwem koncentratorów (agregatorów).

Handel energią na zasadzie peer-to-peer (P2P) stanowi element nowego modelu działania systemu elektroenergetycznego, który bazuje na wymianie energii między dwoma lub większą liczbą tzw. rówieśników, a w konsekwencji na stałym i krótkoterminowym przełączaniu się odbiorców między różnymi dostawcami. Przepisy dotyczące P2P mają wejść w życie później niż większość przepisów z nowego projektu nowelizacji ustawy o OZE – 1 stycznia 2026 roku.

W pierwszym etapie wdrażania w naszym kraju tego modelu przewidziano możliwości partnerskiego handlu energią elektryczną w odniesieniu do transakcji prowadzonych na linii prosument–prosument, prosument–konsument lub inny podmiot uregulowany przepisami ustawy o OZE oraz ustawy Prawo energetyczne.

Co jeszcze?

Inne zmiany, które wprowadza przyjęta przez Sejm nowelizacja, to m.in. uproszczenia procedur administracyjnych, w tym zwolnienie z pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznych o mocy do 150 kW, a także utworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego OZE. Jego zadaniem ma być wsparcie przedsiębiorców w realizacji inwestycji w OZE. Za utworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego OZE, który będzie dostępny w formie online, odpowiada Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Nowe prawo to także nowe regulacje w zakresie produkcji i dystrybucji biometanu, który będzie mógł być wprowadzany do sieci dystrybucyjnych lub przesyłowych gazu ziemnego, ale będzie musiał spełniać wymagania jakościowe określone w Prawie energetycznym. Także definicja paliw gazowych zawarta w Prawie energetycznym zostanie rozszerzona o biometan.
.

.

Więcej morskich farm wiatrowych

W końcu przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o OZE zwiększa łączną moc morskich farm wiatrowych, które mają powstać w drugim etapie wsparcia dla offshore. Wsparcie w postaci kontraktów różnicowych zostanie przyznane inwestorom realizującym farmy wiatrowe o łącznej mocy aż 12 GW – a nie 5 GW, jak wcześniej planowano (w pierwszym etapie wsparcia offshore w polskiej części Bałtyku mają powstać morskie farmy wiatrowe o mocy 5,9 GW).

Prosument lokatorski

Do przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o OZE zostały ponadto dodane przepisy zakładające wdrożenie koncepcji tzw. prosumenta lokatorskiego. Więcej na ten temat w artykule: Prosument lokatorski wkrótce w Sejmie. Jak będzie rozliczany?.

Nowelizacja przyjęta w piątek przez Sejm zostanie teraz skierowana do prac w Senacie. Jeśli Senat zgłosi poprawki, wówczas będą one przedmiotem głosowania w Sejmie (wynik piątkowego głosowania w Sejmie nie wskazuje, że ustawa zostanie odrzucona przez Senat w całości). Następnie nowe prawo trafi do podpisu prezydenta.

Piotr Pająk

piotr.pajak@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.