Senat przyjął nowelizację ustawy o OZE z poprawką dot. cable poolingu

Senat przyjął nowelizację ustawy o OZE z poprawką dot. cable poolingu
Senat RP

Senat jednogłośnie przyjął nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, rekomendując wprowadzenie do niej szeregu poprawek. Kluczowa poprawka doprecyzowuje zasady produkcji energii odnawialnej w ramach tzw. cable poolingu.

Najnowsza nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii została uchwalona przez Sejm przed trzema tygodniami. Żaden z posłów obecnych na posiedzeniu Sejmu nie głosował przeciw, przy czym od głosu wstrzymało się 10 posłów (wszyscy obecni na posiedzeniu Sejmu posłowie Konfederacji oraz klubu Wolnościowcy).

Następnie uchwaloną przez Sejm nowelizacją ustawy o OZE zajął się Senat. W piątek wyższa izba parlamentu przyjęła ustawę. Za jej przyjęciem głosowali wszyscy obecni na posiedzeniu senatorowie.

REKLAMA

Senat zarekomendował jednocześnie wprowadzenie do niej kilkudziesięciu poprawek. Kluczowa poprawka dotyczy koncepcji określanej jako cable pooling, która umożliwia współdzielenie przyłącza do sieci np. przez elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne.

Współdzielenie infrastruktury sieciowej, w szczególności przez źródła wiatrowe i fotowoltaiczne, może być istotnym impulsem do rozwoju inwestycji w OZE w Polsce w sytuacji coraz większych problemów w uzyskaniem warunków przyłączenia do sieci dla nowych projektów.

Senacka poprawka zakłada, że wytwórcy chcący dzielić przyłącze do sieci będą zawierać porozumienie wskazujące między innymi, który z nich będzie występować o warunki przyłączeniowe.

Procedowana w parlamencie nowelizacja ustawy o OZE wprowadza szereg zmian dla rynku energii odnawialnej. Cześć z nich wynika z zapisów unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (RED II), na której implementowanie do krajowego prawa państwa Unii Europejskiej miały czas do połowy 2021 r.

Celem nowelizacji opracowanej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska jest między innymi doprecyzowanie zasad działalności klastrów energii i wprowadzenie systemowych rozwiązań, które zachęcą inwestorów do działalności w ramach tego rodzaju podmiotów.

Nowe regulacje zakładają, że klastry będą mogły obejmować teren 1 powiatu, 5 sąsiadujących ze sobą gmin i dodatkowo mają funkcjonować na obszarze jednego operatora sieci dystrybucyjnej. Wprowadzony zostanie obowiązek wpisu do rejestru klastrów, który ma być prowadzony przez URE.

Zachęcić do działalności w ramach klastrów mają preferencje w zakresie rozliczeń wytwarzanej energii. Energia wyprodukowana, a następnie zużyta przez strony klastra będzie zwolniona z opłaty OZE i opłaty kogeneracyjnej, a także z obowiązków związanych ze świadectwami pochodzenia i efektywności energetycznej. Dodatkową zachętą, skłaniającą do większej konsumpcji wytwarzanej energii w ramach klastra, ma być upust od zmiennych składników opłat dystrybucyjnych w przypadku autokonsumpcji przekraczającej 60%.

Aby skorzystać z tych zwolnień, klastry będą musiały spełnić szereg nowych wymogów. Do końca 2026 r. co najmniej 30% energii wytwarzanej i wprowadzanej do sieci przez strony porozumienia klastra musi pochodzić z OZE, a łączna moc zainstalowanych instalacji w klastrze energii – nie przekraczać 150 MW oraz umożliwić pokrycie w ciągu roku nie mniej niż 40% łącznego rocznego zapotrzebowania odbiorców wchodzących w skład klastra energii. Moc magazynów energii w ramach klastra energii powinna wynosić co najmniej 2% łącznej mocy instalacji wytwórczych w tym klastrze.

REKLAMA

Nowelizacja ustawy o OZE zawiera także zapisy dotyczące „hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii”. Zgodnie z nowymi przepisami hybrydowe instalacje OZE będą mogły funkcjonować tylko w połączeniu z magazynem energii.

Nowe regulacje, które znalazły się w nowelizacji procedowanej w parlamencie, dotyczą także zasad zawierania umów sprzedaży energii określanych jako PPA. Nakładają na wytwórcę energii OZE sprzedającego energię na podstawie umowy PPA obowiązek przekazania informacji o najważniejszych warunkach tej umowy do URE.

Nowe regulacje zmieniają także zasady działania spółdzielni energetycznych, których zakres funkcjonowania zostanie poszerzony o obrót i magazynowanie energii z biogazu i biometanu.

To nie jedyne zmiany dotyczące produkcji i dystrybucji biometanu. Będzie on mógł być wprowadzany do sieci dystrybucyjnych lub przesyłowych gazu ziemnego, przy czym biometan będzie musiał spełniać wymagania jakościowe określone w Prawie energetycznym. Wytwórcy biometanu uzyskają prawo do rozliczeń w systemie taryfy feed-in premium.

Inne zmiany, które wprowadza przyjęta przez Senat nowelizacja, to m.in. uproszczenia procedur administracyjnych, w tym zwolnienie z pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznych o mocy do 150 kW, a także utworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego OZE. Jego zadaniem ma być wsparcie przedsiębiorców w realizacji inwestycji w OZE. Za utworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego OZE, który będzie dostępny w formie online, odpowiada Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Nowe prawo reguluje także zasady sprzedaży energii elektrycznej z OZE bezpośrednio do odbiorcy końcowego. Nowelizacja zawiera także mechanizm wsparcia operacyjnego dla źródeł OZE, którym kończy się 15-letnie wsparcie z systemie zielonych certyfikatów.

Nowelizacja zwiększa ponadto maksymalną moc morskich farm wiatrowych, które zostaną zrealizowane w drugim etapie systemu wsparcia dla offshore – w ramach aukcji prowadzonych w latach 2025-2031. W tym etapie objęte wsparciem w postaci kontraktów różnicowych zostaną inwestycje o łącznej mocy 12 GW (wcześniej planowano objęcie wsparciem projektów o mocy 5 GW).

Do przyjętej przez Senat nowelizacji ustawy o OZE zostały ponadto dodane przepisy zakładające wdrożenie koncepcji prosumenta lokatorskiego. Więcej na ten temat w artykule: Prosument lokatorski wkrótce w Sejmie. Jak będzie rozliczany?.

Poprawkami zgłoszonymi przez Senat zajmie się jeszcze Sejm. Po głosowaniu w Sejmie nowelizacja ustawy o OZE zostanie skierowana do Kancelarii Prezydenta RP.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.