REKLAMA
 
REKLAMA

Najnowsze obowiązki uczestników systemów wsparcia OZE – szkolenie

Najnowsze obowiązki uczestników systemów wsparcia OZE – szkolenie
Fot. Pixabay - Florian Pircher

W dniu 28 lipca 2023 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Kilka tygodni później zakończył się proces legislacyjny dotyczący ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, która w dniu 18 sierpnia br. została przekazana do podpisu prezydenta.

Ostatni z wskazanych aktów prawnych, oprócz implementacji Dyrektywy 2018/2001 (RED II) zawiera szereg całkowicie nowych rozwiązań, w tym zarówno w zakresie obowiązujących już dziś systemów wsparcia, jak i ich planowanych modyfikacji, wśród których wskazać należy m.in. na regulacje dotyczące wsparcia modernizacyjnego i operacyjnego, systemu wsparcia dedykowanego wyłącznie biometanowi, a także na przepisy ukierunkowane na wspieranie i promowanie inicjatyw obywatelskich w zakresie klastrów energii i spółdzielni energetycznych.

Wyczekiwana przez inwestorów ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw tworzy, w połączeniu z przyjętą wcześniej ustawą o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, przyjazne i spójne otoczenie regulacyjne, stanowiące próbę odpowiedzi na sygnalizowane przez uczestników rynku energii zagadnienia problemowe, koncentrujące się wokół kształtowania optymalnych warunków rozwoju energetyki odnawialnej.

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty profesjonalnych szkoleń, poświęconych najnowszym zmianom w obszarze:

Szkolenie on-line

Obowiązki uczestników systemów wsparcia OZE, zasady redysponowania instalacji OZE

18 września 2023 r.

Program

9.00-9.30 Logowanie uczestników
9.30-11.00
I. Istota zobowiązań beneficjentów systemów wsparcia OZE
* system aukcyjny – charakter i rodzaj zobowiązania aukcyjnego:
– termin realizacji zobowiązania oraz skutki jego uchybienia
– konstrukcja „uznania zobowiązania za spełnione” – analiza rozwiązań wynikających z ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
– systemy taryfy/premii gwarantowanej – przedmiot deklaracji FIT/FIP – moment przystąpienia do realizacji zobowiązania – skutki braku realizacji zobowiązania
– aktualne stanowiska interpretacyjne URE, UOKIK oraz Zarządcy Rozliczeń S.A.
– aktualne zasady przedłużania terminu spełnienia zobowiązań w systemach wsparcia:
– modyfikacja regulacji „COVID-owych”
– krąg adresatów nowych uprawnień
– zakres skutków ex lege – art. 72-74 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
– ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw – art. 11 pkt 7 i art. 12
– skutki odwołania stanu zagrożenia epidemicznego – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r.;
II. Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne w roku 2023 – terminy realizacji – rekomendowane formularze sprawozdawcze
* system aukcyjny:
– termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej
– 15-letni okres wsparcia a 3-letni okres rozliczeniowy obowiązku dostarczania zadeklarowanego wolumenu energii elektrycznej
– wolumeny energii – roczne i trzyletnie okresy rozliczeniowe – katalog przesłanek ograniczających zakres odpowiedzialności z tytułu braku sprzedaży zadeklarowanej ilości energii
* systemy FIT/FIP:
– harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji
– termin rozpoczęcia sprzedaży/wytwarzania energii
– obowiązki instalacji OZE wytwarzających w wysokosprawnej kogeneracji
– modyfikacje obowiązków beneficjentów systemów wsparcia OZE – analiza zmian wynikających z ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw;
III. Obowiązki w obszarze pomocy publicznej – system aukcyjny – systemy FIT/FIP
– informacja roczna
– raportowanie pomocy ad hoc
– zasady korekty ceny skorygowanej – Csn
– case study
– najnowsze zmiany brzmienia art. 39 i art. 39a ustawy OZE – ustawa o zmianie ustawy
o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw;

11.00-11.15 Przerwa
11.15-13.15
IV. Zmiana właścicielska instalacji OZE
– zgoda Prezesa URE na przejście praw i obowiązków wynikających z wygranej aukcji – analiza regulacji ustawowych – postanowienia Regulaminu aukcji – case study
– zasady obowiązujące w systemach FIT/FIP – możliwe stany faktyczne – praktyka orzecznicza;
V. Aktualizacja oferty aukcyjnej
– warunki dopuszczalności i termin aktualizacji oferty
– zakres i skutki aktualizacji
– zakres uprawnień i rola Prezesa URE
– najnowsze zmiany w obszarze zasad i skutków aktualizacji oferty – ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw;
VI. Zasady rozliczania ujemnego salda
– pojęcie „ujemnego salda” oraz „dodatniego ujemnego salda” – analiza porównawcza systemu aukcyjnego oraz systemów FIT/FIP
– obowiązki w zakresie prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej
– system rozliczeń a funkcja „sprzedawcy zobowiązanego”
– zasady rozliczeń „dodatniego ujemnego salda” obowiązujące od dnia 16 października 2022 r. – regulacje przejściowe
– stanowiska i wytyczne kierunkowe Zarządcy Rozliczeń S.A.
– najnowsze zmiany brzmienia art. 92 i art. 93 ustawy OZE – ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw;
VII. Sankcje
– „trzy rodzaje” sankcji na gruncie systemu aukcyjnego:
– utrata statusu beneficjenta aukcyjnego systemu wsparcia
– przepadek zabezpieczenia
– finansowa sankcja karna
– zasady i tryb procedowania
– sankcje na gruncie systemów FIT/FIP
– art. 168 pkt 15 i 16 ustawy OZE – podstawa wymiaru oraz wysokość kary pieniężnej – przesłanki odstąpienia od wymierzenia kary
– art. 170 ust. 6 ustawy OZE – analiza zmiennych wzoru
– odpowiedzialność karna kierownika przedsiębiorstwa energetycznego – pojęcie „kierownika przedsiębiorstwa” – przesłanki orzeczenia kary – analiza aktualnego stanowiska judykatury
– analiza najnowszych zmian oraz ich skutków w obszarze sankcji karnych, wynikających z ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw;

13.15-13.45 Przerwa
13.45-15.15
VIII. Redysponowanie instalacji odnawialnego źródła energii, a realizacja obowiązków aukcyjnych – ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
– polecenie wyłączenia jednostki wytwórczej – polecenie zmniejszenia mocy wytwarzanej przez jednostkę wytwórczą – art. 9c ust. 7a – 7q ustawy – Prawo energetyczne:
– uprawnienia i obowiązki operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego
– uprawnienia i obowiązki operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
– cel przyjętych rozwiązań
– warunki uzasadniające wydanie polecenia
– sposób obliczania oraz wypłaty rekompensaty finansowej
– skutki redysponowania dla:
– obowiązku rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej w aukcyjnym systemie wsparcia – warunki „uznania obowiązku za zrealizowany”
– rozliczenia wolumenu energii elektrycznej podlegającej sprzedaży w aukcyjnym systemie wsparcia – zmiana brzmienia art. 83 ust. 2 ustawy OZE
– system redysponowania – zmiany w przepisach ustawy o odnawialnych źródłach energii:
– zasady rozliczania obowiązku aukcyjnego
– zmiany w obszarze procedury rozliczeń ujemnego salda
– obowiązki informacyjne Zarządcy Rozliczeń S.A. – Prezesa URE – operatorów systemu elektroenergetycznego – wytwórców
– zasady i terminy przekazywania danych na potrzeby wyznaczania jednostkowych kosztów wynikających z poleceń oraz rozliczeń za energię zredukowaną
– zakres danych podlegających przekazaniu OSD/OSP
– obowiązek aktualizacji danych
– dane podlegające zgłoszeniu przez wytwórcę – skutki niedopełnienia obowiązku – czynności OSE podejmowane w wyniku zgłoszenia;

15.15. – 15.45 Podsumowanie, dyskusja i zakończenie zajęć

Prowadząca:

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki. Wiodący ekspert do spraw systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków energii.

Szczegóły i rejestracja na stronie organizatora – firmy Eurocon >>>>

Kontakt i rejestracja:

EUROCON

Tel.: +48 22 631 22 81

Kom.: +48 503 123 570

biuro@euro-con.pl

 

artykuł sponsorowany

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA