Prognozowanie krótko- (SPOT) i długoterminowe (OTF) cen energii elektrycznej – szkolenie

Prognozowanie krótko- (SPOT) i długoterminowe (OTF) cen energii elektrycznej – szkolenie
Fot. Finansetf

Czy ujemne ceny energii elektrycznej na rynku SPOT wywołane wysoką podażą energii w godzinach 12:00-15:00 oraz wyłączanie instalacji PV czy onshore skoryguje ceny energii w następnych okresach? Jak wykorzystać prognozy cen na rynku SPOT do podejmowania decyzji zakupowych czy sprzedażowych energii elektrycznej w horyzoncie 12 miesięcy czy 15 lat?

Zapraszamy na nasze szkolenie, na którym tworzyć będziemy:

 • Prognozy miesięczne cen energii elektrycznej dla rynku SPOT – dla indeksu TGe24 w 2024 r.
 • Prognozy 15-letnie cen energii – dla analiz opłacalność źródeł PV, onshore oraz magazynów energii w latach 2025-2039

Prognozowanie krótko i długoterminowe cen energii elektrycznej, rynek SPOT i OTF – szkolenie online

13 czerwca i 27 czerwca

Zakres szkolenia na stronie organizatora – link>>>

Jak procesami prognostycznymi w krótkich horyzontach czasowych wspomagać nasze decyzje zakupowe lub sprzedażowe energii elektrycznej mówić będziemy na naszym szkoleniu. Prezentować będziemy nasz model prognostyczny SPOT-12M, który prognozujemy średniomiesięczne ceny SPOT przy użyciu dwóch metod prognostycznych:

 1. Metody mnożnikowo-statystycznej – gdzie wykorzystujemy zależności 2 najistotniejszych czynników w relacji z cenami spotowymi energii elektrycznej wykorzystując metody statystyczne i elementy uczenia maszynowego.
 2. Metody „koszt + zysk” szacowanych na podstawie kosztów krańcowych dla źródeł konwencjonalnych oraz kosztów uśrednionych (LCOE) levelize cost of elektricity dla źródeł OZE.

Przy użyciu raportu prognostyczne SPOT-12M stworzymy prognozę cen energii dla indeksu TGe24 w okresie czerwiec-listopad 2024 r, natomiast w ramach opcji dodatkowych uczestnik szkolenia może otrzymać „Raport prognostyczny SPOT-9M lub SPOT-12M z analizą rynku energii elektrycznej w Polsce 2021-2024”. Okres prognozy dotyczy odpowiednio 9 lub 12 miesięcy.

Nowym elementem naszego szkolenia jest moduł poświęcony metodologii prognoz cen energii w horyzoncie długoterminowym, tj. 15 lat. Zużycie energii elektryczne w latach 2025-2030 w zasadniczy sposób wpłynie na ceny energii elektrycznej. Dlaczego więc i z czego wynikają różnice w prognozach zużycia pomiędzy MKiŚ a PSE? Dlaczego Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu do 2030 r. (KPEiK) różni się znacznie od Plan Rozwoju Sieci Przesyłowych 2025-2040 PSW w tym zakresie. Którą opcje wybrać, aby trafnie nakreślić ramy rozwoju rynku i zaprognozować ceny energii elektrycznej?

Prognoza MKiŚ zakłada, że zużycie energii elektrycznej w 2030 r. w Polsce wyniesie 196,9 TWh, natomiast wg prognoz PSE i KPRSP 2025-2040 zużycie energii wyniesie 175,0 TWh. Różnica jest ogromna i wynosi 21,9 TWh. Jeżeli przyjmiemy, iż planowane zużycie energii w 2024 r. wyniesie 165 TWh, to różnica w planach (21,9 TWh) wyniesie 13,3 proc. zużycia 2024 r.

Zapraszamy na szkolenia! Ostatnie szkolenia odbędą się w czerwcu – przerwa szkoleniowa do 15 września

Prognozowanie krótko i długoterminowe cen energii elektrycznej, rynek SPOT i OTF – szkolenie online

13 czerwca i 27 czerwca

Zakres szkolenia na stronie organizatora – link>>>

1. Rynek energii elektrycznej w Polsce i Europie

 • Rynek energii elektrycznej w Polsce i jego 4 segmenty – analiza sytuacji bieżącej
 • Rynek energii elektrycznej w Europie a rynek krajowy
 • Regulacje Unii Europejskiej i ich wpływ na rynek energii elektrycznej w Polsce, dyrektywa OZE, dyrektywa rynkowa
 • Towarowa Giełda Energii jako platforma kształtowania cen, trendów i prognoz dla energii elektrycznej
 • Nord Pool, Epex Spot – eksport i import energii elektrycznej, determinanty ceny energii dla rynku krajowego
 • Rynek mocy – czy wpływa na hurtowe ceny energii elektrycznej w Polsce
 • Rynek SPOT i rynek OTF (terminowy) i ich wzajemne oddziaływania

2. Metodyka prognoz średnioterminowych na rynku SPOT

 • metody prognostyczne, doświadczenia krajowe i zagraniczne w dorobku polskiej i europejskiej ekonometrii i statystyki
 • 5 głównych czynników wpływających na ceny energii na rynku SPOT
 • mnożniki cenowe cen energii, które są najbardziej istotne

3. Prognozowanie popytu na energię elektryczną – 6 miesięcy

 • czy PKB jest dobrym mnożnikiem prognostycznym popytu na energię elektryczną
 • dane historyczne i trendy w prognozach popytu
 • zjawiska i tendencje nieilościowe i ich wpływ na popyt
 • elastyczność cenowa popytu i jej wpływ na ceny energii
 • case study – prognozowanie popytu na energię elektryczną w okresie 6 miesięcy dla każdego miesiąca prognozy maksymalny i minimalny poziom mocy

4. Podaż energii elektrycznej – metodologia prognozowania – 6 miesięcy

 • case study – planowanie mocy i generacji w poniższych źródłach
  a) wiatr na ladzie
  b) fotowoltaika
  c) moce konwencjonalne węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, inne źródła
 • „Merit order” – czy działa i czy wpływa na ceny energii elektrycznej w Polsce
 • case study obliczenia
  a) koszty krańcowe źródła konwencjonalne – węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny
  b) koszty uśrednione (LCOE) źródła OZE – wiatr on-shore, instalacje PV
 • wpływ importu na podaż energii w Polsce
 • rola cen uprawnień do emisji Co2 i ich wpływ na kształtowanie się cen na rynku SPOT

5. Elastyczność cenowa popytu i podaży dla energii elektrycznej – case study

 • co to jest elastyczność cenowa popytu i jak ją policzyć
 • co to jest elastyczność cenowa podaży i jej korelacja z kosztami krańcowymi
 • ceny energii elektrycznej na rynku krajowym a ceny na rykach europejskich i rynkach światowych

6. Case study – prognozowanie miesięcznych cen energii elektrycznej w horyzoncie 6 miesięcy

 • Prognoza popytu – zużycia energii elektrycznej – perspektywa 12 miesięcy
  a) dane historyczne i trendy krótkoterminowe
  b) Wpływ generacji prosumenckiej ze źródeł PV na poziom popytu
 • Prognoza podaży dla źródeł – perspektywa 6 miesięcy
  a) Fotowoltaika
  b) Lądowe farmy wiatrowe
 • Prognoza cen głównych surowców energetycznych i ich wpływ na koszty wytworzenia w źródłach na
  a) węgiel kamienny
  b) gaz ziemny
  c) uprawnienia do emisji CO2
 • Prognoza głównego mnożnik cen na rynku SPOT
 • porządzenie prognozy dla hurtowych cen miesięcznych energii elektrycznej w horyzoncie 6 następujących po szkoleniu miesiącach – odniesienie do średniomiesięcznego indeksu TGe24

7. Prognozowania długoterminowe cen energii elektrycznej – 15-letni horyzont czasowy

 • główne czynniki wpływające na ceny energii w perspektywie długoterminowej
 • polityka energetyczna Polski w horyzoncie długoterminowym – „Krajowy Plan na rzecz energii i klimatu 2021-2030” (wersja luty 2024)
 • regulacje Prawne Unii Europejskiej i ich wpływ na polski rynek energii – ETS-1 i ETS-2 (transport i budownictwo)
 • czynniki ryzyka w prognozach długoterminowych w polskim i międzynarodowym dorobku naukowym
 • prognozowanie długoterminowe, a oczekiwane stopy zwrotu ROE w projektach energetycznych
 • podaż i popyt energii elektrycznej w prognozach długoterminowych – PKB i jego korelacja z poziomem zużycia energii elektrycznej
 • kamienie milowe rozwoju rynku energii elektrycznej w Polsce 2024 – 2040
 • udział OZE w miksie wytwarzania determinantem cen energii czy politycznym uwarunkowaniem
 • wstęga prognozy – antidotum na wielowątkowość zmiennych w prognozach długoterminowych
 • powiązanie rynku SPOT energii elektrycznej z cenami w okresie długoterminowym
 • rynek OTF TGE w Warszawie – rynek terminowy jako wskaźnik tendencji cenowych w okresach średnioterminowych
 • analizy wrażliwości projektów energetycznych na możliwe warianty ceny energii – opcje dodatnie i opcje ujemne
 • Warsztaty prognostyczne – prognozowanie cen energii elektrycznej w latach 2024-2040

8. Podsumowanie i dyskusja

 • podsumowanie kluczowych elementów szkolenia
 • wymiana poglądów pomiędzy uczestnikami szkolenia

Zapraszamy również na inne nasze szkolenia!!!

 • Zarządzanie energią elektryczną w firmie – Strategie zakupowe i Strategie wytwórcze  szkolenie on-line 11 czerwca i 25 czerwca
  Zakres szkolenia na stronie doradcapv.pl
 • Opłacalność farm PV, On-shore i magazynów energii, hybryda czy odrębne instalacje – szkolenie online  – 20 czerwca
  Zakres szkolenia na stronie doradcapv.pl
 • Analizy statystyczne rynku energii elektrycznej w Polsce – szkolenie online – 18 czerwca
  Zakres szkolenia na stronie doradcapv.pl

Prowadzący

Tomasz Falkowicz – doradca, trener z zakresu OZE i finansów firmy. Działał w przemyśle jako członek zarządu ds. finansowych m.in. w OKNOPLAST-Kraków Sp. z o.o. czy Excellent S.A. Od ponad 14 lat związany z branżą energetyczną. Dla energetyki opracował ponad 50 studiów wykonalności dla różnych rozwiązań energetycznych: począwszy od instalacji PV (naziemne i dachowe), on-shore, biogazowni, magazynów energii czy rozwiązań związanych z gospodarką wodorową. Analizuje funkcjonowanie TGE w Warszawie oraz innych europejskich giełd energii m.in. NORD POOL. Zajmuje się modelowaniem cen energii elektrycznej na rynku SPOT – opracował model prognostyczny do prognoz cen miesięcznych energii elektrycznej SPOT-12M dla indeksu TGeBASEm oraz model EPF-TGe24 do prognoz cen godzinowych dla indeksu TGe24 TGE w Warszawie. W branży energetycznej pracował m.in. jako dyrektor w Tauron Polska Energia SA. Inspiracje doradcze czerpie również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej m.in. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA.

Opcje promocyjne!!!

 • 15 proc. rabatu przy zakupie 2 szkoleń,
 • 5 proc. dodatkowego rabatu dla subskrybentów newslettera <<<Zapisz się>>>
 • uczestnicy wpłacający 100 proc. kwoty inwestycji na pięć dni przed szkoleniem otrzymają 5 proc. rabatu.

Zgłoszenia i zapytania należy kierować:

e-mail: biuro@finansetf.pl
tel. (48) 601-518-079
www.doradcapv.pl

 

Finansetf – materiał sponsorowany