Moody’s ocenia nowelizację ustawy o OZE

Moody’s ocenia nowelizację ustawy o OZE
Fot. wholehole, flickr cc

Czołowa agencja ratingowa Moody’s oceniła, jaki wpływ na polską energetykę mogą mieć ostatnie zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Przyjęta przez Sejm w dniu 20 lipca 2017 r., a ostatnio podpisana przez prezydenta, ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii zmienia sposób określania wysokości opłaty zastępczej, poprzez powiązanie jej wysokości z rynkowymi cenami praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia.

Jednostkowa opłata zastępcza, o której mowa w art. 56 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, będzie wyznaczana na podstawie średniej ceny praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w poprzednim roku kalendarzowym i będzie naliczana w oparciu o wskaźnik 125 proc. rocznej ceny średnioważonej praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia innych niż wydanych dla energii elektrycznej z biogazu rolniczego, z tym że nie będzie mogła być wyższa niż 300,03 złotych za 1 MWh.

REKLAMA

Przyjmowana nowelizacja może pomóc państwowym koncernom energetycznym, które kilka lat temu wybierały możliwość zakupu zielonych certyfikatów na podstawie zawieranych z wytwórcami długoterminowych umów, po cenach odnoszących się do tzw. opłaty zastępczej – wówczas niższych nawet o 30 proc. od rynkowych cen zielonych certyfikatów w notowaniach na Towarowej Giełdzie Energii. Obecnie, na skutek odnotowanego w ostatnich latach drastycznego spadku rynkowych cen certyfikatów, ceny wynikające z długoterminowych umów są znacznie wyższe od cen uzyskiwanych na TGE. 

Podpisana przez prezydenta nowelizacja może natomiast uderzyć w producentów energii odnawialnej, którzy działają w systemie zielonych certyfikatów, pozbawiając ich nadziei na wzrost cen certyfikatów powyżej nowego, relatywnie niskiego poziomu opłaty zastępczej, który już w przyszłym miesiącu spadnie z 300,03 zł do około 92 zł/MWh, a w roku 2018 może wynieść już tylko około 40 zł/MWh.

REKLAMA

Na potencjalne konsekwencje nowych regulacji dla rynku energetycznego w Polsce zwróciła uwagę agencja ratingowa Moody’s, oceniając, że będą one mieć pozytywny wpływ na biznes państwowych koncernów energetycznych PGE, Taurona, Energi i Enei.

Poprawka do ustawy o OZE będzie korzystna dla koncernów sprzedających energię, które kupują zielone certyfikaty od producentów energii odnawialnej, ponieważ ograniczenie opłaty zastępczej obniży ich koszty – napisał w komentarzu nt. sytuacji rynku OZE w Polsce Moody’s.

Czołowa agencja ratingowa dodaje, że „poprawka zmienia opłatę zastępczą ze stałego poziomu do wysokości, która jest powiązana z rynkową ceną certyfikatów, spadającą na skutek ich nadpodaży, co uderzy w producentów energii odnawialnej, czyniąc ich projekty nieopłacalnymi”.

Ostrzegamy, że brak przewidywalności systemu prawnego może mieć wpływ na warunki finansowania projektów w energetyce odnawialnej w Polsce, ponieważ ryzyko regulacyjne to ważny aspekt przy określaniu warunków kredytowania – podkreśla Moody’s. 

red. gramwzielone.pl