Dotacje na ekoinnowacje na Podlasiu

Dotacje na ekoinnowacje na Podlasiu
Fot. Sunways

Dzisiaj rusza nabór wniosków w konkursie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, z którego unijne dofinansowanie jest adresowane do przedsiębiorców zamierzających wdrażać projekty m.in. ograniczające emisje i zużycie energii. Budżet konkursu to 20 mln zł.

Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele szczegółowe działania 1.3 „Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach”, typ 2. Ekoinnowacje, Osi Priorytetowej I „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu”, priorytet inwestycyjny 3c „Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług”. O dofinansowanie mogą starać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

W ramach konkursu wsparciem mogą zostać objęte projekty dotyczące ekoinnowacji mających służyć zwiększeniu efektywności korzystania z zasobów naturalnych, obniżeniu kosztów działalności gospodarczej i wzrostowi konkurencyjności.

REKLAMA

Dofinansowanie można pozyskać na projekty zakładające m.in. rozwiązania służące zintegrowanemu podejściu do kwestii efektywnego wykorzystania zasobów, w tym energii i surowców, inwestycje ograniczające materiało- i energochłonność oraz związane z odzyskiem surowców wtórnych, inwestycje mające na celu poprawę jakości powietrza w sektorze MŚP poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych ze źródeł punktowych oraz wsparcie działalności monitoringowej i pomiarowej, a także rozwiązania informatyczne sprzyjające oszczędności energii.

REKLAMA

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi dla mikro i małych przedsiębiorstw do 70 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, a dla średnich przedsiębiorstw – do 60 proc.

Minimalny wymagany wkład własny beneficjenta wynosi odpowiednio 30 proc. dla mikro- i małych przedsiębiorstw oraz 40 proc. dla średnich przedsiębiorstw.

Nabór wniosków potrwa do 29 września br. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na przełom I i II kwartału 2018 r. 

red. gramwzieone.pl