Dotacje dla ponad 10 tys. prosumentów z Podkarpacia

Dotacje dla ponad 10 tys. prosumentów z Podkarpacia
Fot. PV Energia Polska

Zarząd Województwa Podkarpackiego rozstrzygnął nabór wniosków w konkursie na unijne dofinansowanie na odnawialne źródła energii, który był dedykowany tzw. projektom parasolowym. Wnioski składały podkarpackie gminy. Instalacje OZE powstaną w domach ich mieszkańców. Wstępnie przyznano na ten cel dotacje w wysokości 136 mln zł. Teraz dofinansowanie przyznano dodatkowym pięciu gminom, zwiększając łączną sumę dotacji o 50 mln zł. Włądze wójewództwa wystąpiły ponadto o kolejne środki unijne, które chcą przeznaczyć dla prosumentów.

Pod koniec ubiegłego miesiąca Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał 14 projektów zgłoszonych przez podkarpackie gminy w konkursie na unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Podkarpacia. Dzięki temu mieszkańcy tych gmin zyskają szansę na montaż domowych instalacji OZE z unijnym dofinansowaniem.

Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził listę rankingową obejmującą 69 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 567,5 mln zł. Udostępniona kwota alokacji środków wyniosła natomiast 120 mln zł. Zarząd Województwa dokonał wyboru 12 projektów do dofinansowania – zgodnie z kolejnością na liście rankingowej – w dostępnym limicie środków postawionych do dyspozycji w ogłoszonym naborze wniosków. W efekcie dokonanej analizy środków dostępnych w działaniu 3.1 Rozwój OZE Zarząd Województwa wybrał dodatkowo 2 kolejne projekty do dofinansowania z listy rezerwowej.

REKLAMA

W sumie do dofinansowania zostało wybranych 14 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 135,8 mln zł. W większości przypadków wartość projektów zgłaszanych przez poszczególne gminy wynosi po kilkanaście milinów zł, a wartość przyznanych dotacji sięga po około 10 mln zł na projekt. Lista podkarpackich gmin, w których mieszkańcy zyskają szansę na montaż odnawialnych źródeł energii z pomocą unijnego dofinansowania, jest dostępna pod tym linkiem.

Konkurs był dedykowany projektom parasolowym. Oznacza to, że o ile beneficjentem dotacji jest gmina, instalacje OZE są montowane w domach jej mieszkańców i pozostaje ona przez minimum 5 lat właścicielem tych instalacji. Mieszkańcy wnoszą do projektu wkład finansowy, a po upływie wyznaczonego terminu instalacja przechodzi na ich własność.

Zarząd Województwa Podkarpackiego szacuje, że dzięki tym projektom na Podkarpaciu przybędzie około 10,6 tys. domowych instalacji OZE. Dla porównania, łączna liczba mikroinstalacji OZE, które do końca I kwartału 2017 r. przyłączyli operatorzy systemu dystrybucyjnego w całym kraju, wynosiła 16,8 tys.

Dodatkowe fundusze dla prosumentów z Podkarpacia

REKLAMA

Prosumentów na Podkarpaciu będzie jeszcze więcej. Zarząd Województwa podjął bowiem decyzję o wystąpieniu do Ministerstwa Finansów o zgodę na zwiększenie dopuszczalnego limitu kontraktacji w Działaniu 3.1 Rozwój OZE o ok. 50 mln zł, co miało pozwolić na wybór do dofinansowania kolejnych 5 projektów z listy rezerwowej.

Wśród kolejnych beneficjentów są gminy Czermin oraz Wadowice Górne w ramach wspólnego wniosku, a także gminy Zagórz i Dydnia, gmina Nowa Sarzyna, gmina i miasto Dębica oraz gmina Ropczyce, a piąty z dofinansowanych wniosków został zgłoszony przez gminy Brzostek, Czarna i Pilzno.

Wartość przyznanych dotacji wynosi w sumie około 50 mln zł, a wartość wszystkich inwestycji w domowe instalacje OZE, które powstaną w tych gminach, wynosi około 70 mln zł.

Zarząd Województwa wystąpił również z inicjatywą przesunięcia środków w ramach Osi priorytetowej III Czysta energia poprzez m.in. zwiększenie alokacji w Działaniu 3.1 Rozwój OZE o ok. 180 mln zł. – Ta kwestia została już uzgodniona z Ministerstwem Rozwoju i wstępnie skonsultowana z Komisją Europejską, jednakże konieczne jest w tym przypadku uzyskanie formalnej zgody ze strony Komisji Europejskiej w procedurze renegocjacji całego programu, która jest niestety złożona proceduralnie i długotrwała – informuje Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Samorząd Podkarpacia ocenia ponadto wnioski zebrane ostatnio w dwóch innych naborach w konkursach z działania 3.1 Rozwój OZE. Pierwszy z konkursów był dedykowany m.in. jednostkom samorządowym, przedsiębiorcom, a także instytucjom publicznym i pozarządowym. Budżet tego konkursu wyniósł 70 mln zł.

Natomiast drugi z konkursów dotyczył inwestycji w OZE na obszarach funkcjonalnych 8 tzw. regionalnych biegunów wzrostu – Krosno, Dębica-Ropczyce, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko, Stalowa Wola. Budżet tego konkursu wyniósł 25 mln zł. Na razie zakończono ocenę formalną. Do oceny merytorycznej zakwalifikowano wnioski dwóch gmin – Nowej Dęby oraz Gorzyc. 

red. gramwzielone.pl