Szkolenia NFOŚiGW nt. unijnych funduszy na EE i OZE

Szkolenia NFOŚiGW nt. unijnych funduszy na EE i OZE
Fot. Gramwzielone.pl (C)

W najbliższym czasie NFOŚiGW organizuje cztery szkolenia z unijnych konkursów dedykowanych projektom z zakresu efektywności energetycznej i OZE. Dwa spotkania w zakresie wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym przygotowano dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Pozostałe dwa szkolenia kierowane są do przedsiębiorców, którzy planują instalację odnawialnych źródeł energii cieplnej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje bezpłatne szkolenia, które odbędą się w związku z ogłoszonymi przez NFOŚiGW naborami w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, I oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.

Eksperci NFOŚiGW podczas spotkań mają omówić kryteria wyboru projektów, procedury zawierania umów z wykonawcami, wypełnianie wniosku i kwalifikowalność kosztów. Składanie wniosków o dofinansowanie w ramach obydwu unijnych poddziałań (1.3.2 i 1.1.1) trwa jeszcze do 29 grudnia br.

REKLAMA

Szkolenia dotyczące konkursu w ramach poddziałania 1.3.2 „Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym” odbędą się w dniach 27 listopada i 7 grudnia.

Jak zaznacza NFOŚiGW, szansę na dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.2 mają spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Na głęboką, kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych zarezerwowano 300 mln zł w formie pomocy zwrotnej, w tym 100 mln zł dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich oraz z miast średnich, z wyłączeniem miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz 200 mln zł dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych z miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

REKLAMA

Warunkiem przystąpienia do trzeciego już konkursu – dla wnioskodawców ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich, z wyłączeniem miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze – jest przygotowanie projektów o minimalnej wartości 1 mln zł. Maksymalny udział dofinansowania ustalany jest zgodnie z przepisami pomocy publicznej do poziomu 75 proc.

Natomiast szkolenia dla poddziałania 1.1.1 „Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej” odbędą się w dniach 30 listopada i 4 grudnia br.

Nabór w ramach poddziałania 1.1.1 kierowany jest do przedsiębiorców, którzy staną się wytwórcami energii z odnawialnych źródeł. Wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących biomasę (powyżej 5 MWth), energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWth) lub energię geotermalną (powyżej 2 MWth). Elementem projektu może być przyłącze do sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu.

Na pomoc finansową w ramach poddziałania 1.1.1 do 85 proc. wydatków kwalifikowanych w formie dotacji przewidziano w sumie 100 mln zł, przy czym wartość wsparcia ze środków publicznych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro.

red. gramwzielone.pl