Giełdowe obligo na handel energią. Kto będzie z niego zwolniony?

Giełdowe obligo na handel energią. Kto będzie z niego zwolniony?
Fot. Schneider Electric

Pod koniec ubiegłego miesiąca minister energii Krzysztof Tchórzewski zapowiedział zwiększenie tzw. obliga giełdowego na handel energią z obecnego poziomu 30 proc. co 100 proc. Resort energii przewiduje jednak ustępstwa od tej zasady. Teraz wiadomo, kto nie będzie podlegać obowiązkowi sprzedaży całej energii poprzez giełdę. Na zgłaszanie uwag do przygotowanego w tym celu projektu nowelizacji Prawa energetycznego ME dało tylko trzy dni.

Wcześniej, na przełomie 2017/18 r. giełdowe obligo na handel energią zostało zwiększone z 15 proc. do 30 proc. po notowanym w ubiegłym roku dużym spadku obrotów na Towarowej Giełdzie Energii, wynikającym z wygaśnięcia obowiązków związanych z tzw. ustawą KDT.

Ta zmiana nie wprowadziła na rynku energii – zdaniem Ministerstwa Energii – wystarczającej transparentności i teraz ME chce wprowadzenia obliga 100-procentowego.

REKLAMA

Kilka tygodni temu szef tego resortu Krzysztof Tchórzewski zdecydował o pełnym urynkowieniu obrotu energią elektryczną, wezwał jednocześnie państwowe koncerny energetyczne do możliwie szybkiego przeniesienia sprzedaży energii na giełdę, czyli – jak to określił minister – do prowadzenia sprzedaży na „najbardziej konkurencyjnych i transparentnych zasadach”.

Ministerstwo Energii zapowiedziało szybkie procedowanie zmian w Prawie energetycznym i w tym celu przygotowało już stosowny projekt nowelizacji tej ustawy.

Podwyższenie obliga ma na celu zwiększenie płynności i przewidywalności na rynku energii elektrycznej.

Jak zauważa resort energii w uzasadnieniu przygotowanej nowelizacji, „obecnie dochodzi do sytuacji, w których pionowo zintegrowane grupy energetyczne mogą handlować energią pomiędzy podmiotami wewnątrz swojej struktury, co skutkuje faktem, że znaczna część energii omija główny rynek giełdowy”.

Ma o tym przesądzić zaproponowany jako art. 49a ust. 1 Prawa energetycznego, następujący zapis – „Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej jest obowiązane sprzedawać wytworzoną energię elektryczną na giełdach towarowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany lub na zorganizowanej platformie obrotu prowadzonej przez spółkę prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej giełdę towarową w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych”.

W przygotowanym projekcie Ministerstwo przewidziało jednak pewne zwolnienia z pełnego obliga na handel energią na giełdzie.

REKLAMA

Jeśli nowelizacja zostanie przyjęta w przygotowanym przez ME kształcie, obligiem nie zostaną objęci wytwórcy sprzedający energię do odbiorcy końcowego za pośrednictwem linii bezpośredniej, producenci energii z OZE, a także w kogeneracji o średniorocznej sprawności elektrycznej ponad 52,5 proc.

Pełnym obligiem nie zostanie objęta także energia zużywana przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem na potrzeby własne. Ponadto zwolniona z obliga będzie energia niezbędna do wykonywania ustawowych zadań przez operatorów systemów elektroenergetycznych oraz wytworzona w jednostce wytwórczej o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie wyższej niż 50 MW.

Proponowana przez ME nowelizacja Prawa energetycznego zakłada ponadto, że Urząd Regulacji Energetyki będzie mógł zwolnić z obliga energię wyprodukowaną w jednostkach, które rozpoczęły wytwarzanie po raz pierwszy po dniu 1 lipca 2017 r. – sprzedawaną w ramach wykonywania długoterminowych zobowiązań wynikających z umów zawartych przez przedsiębiorstwa energetyczne z instytucjami finansowymi, w celu realizacji inwestycji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej, w tym w ramach wykonywania długoterminowych zobowiązań wynikających z umów zawartych przez przedsiębiorstwo wytwarzające energię elektryczną z podmiotami innymi niż instytucje finansowe, zawartych w celu zabezpieczenia przychodów przedsiębiorstwa wytwarzającego energię elektryczną, w związku z umowami o udzielenie finansowania inwestycji, związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej zawartymi przez to przedsiębiorstwo z instytucjami finansowymi

Druga możliwość zwolnienia z obliga energii z instalacji uruchomionych po 1 lipca 2017 r. dotyczy energii sprzedawanej przez przedsiębiorstwa energetyczne w ramach wykonywania długoterminowych zobowiązań wynikających z umów zawartych ze wspólnikami lub akcjonariuszami tego przedsiębiorstwa także będącymi przedsiębiorstwami energetycznymi, w związku z udzielonym przedsiębiorstwu wytwarzającemu energię elektryczną finansowaniem typu korporacyjnego z przeznaczeniem na realizację inwestycji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej.

ME przewiduje ponadto możliwość zwolnienia przez URE z obliga energii wytwarzanej na potrzeby operatora systemu przesyłowego i wykorzystywanej w celu prawidłowego funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego

Projekt nowelizacji Prawa energetycznego zawierający regulacje mające skutkować podniesieniem giełdowego obliga na handel energią elektryczną jest dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod tym linkiem.

Uwagi do projektu można zgłaszać tylko do jutra, czyli do 17 sierpnia. Tymczasem Ministerstwo opublikowało projekt nowelizacji zaledwie 14 sierpnia.

red. gramwzielone.pl

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.