Będą granty na OZE dla budynków wielorodzinnych

Będą granty na OZE dla budynków wielorodzinnych
fot. Wagner Solar

Dodatkowe preferencje dla mieszkańców bloków inwestujących w odnawialne źródła energii i poprawę efektywności energetycznej przewiduje ustawa, która obecnie czeka na opublikowanie w Dzienniku Ustaw.

Prezydent podpisał ustawę z 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, która ma celu realizację działań związanych z wdrażaniem Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Nowe przepisy zakładają m.in. zwiększenie produkcji energii odnawialnej i poprawę efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. W tym celu ustawa podpisana przez prezydenta zmienia ustawę z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, wprowadzając dodatkowe instrumenty wsparcia inwestycji.

REKLAMA

Grant termomodernizacyjny

Nowe prawo zakłada wdrożenie grantu termomodernizacyjnego, który wyniesie 10 proc. kosztów inwestycji i będzie udzielany dodatkowo, obok premii termomodernizacyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji budynek będzie spełniał wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie izolacyjności cieplnej i oszczędności energii.

 

Jak tłumaczy Kancelaria Prezydent RP, celem tej zmiany jest zachęcenie właścicieli i zarządców budynków do przeprowadzania na tyle istotnych zmian w istniejących obiektach, aby osiągnęły one standard jak dla nowych budynków, co zapewni zmniejszenie zapotrzebowania na energię i poprawę efektywności jej wykorzystania.

Grant OZE

Nowe przepisy uwzględniają także wprowadzenie grantu OZE, który będzie wynosił 50 proc. kosztów przedsięwzięcia polegającego na montażu i budowie nowej instalacji odnawialnego źródła energii lub modernizacji instalacji OZE, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25 proc., a wytworzona energia będzie wykorzystywana na potrzeby budynku.

Grant MZG

Trzeci wdrażany instrument to grant MZG (MZG – mieszkaniowy zasób gminy). Grant w wysokości 30 proc. kosztów inwestycji będzie udzielany na poprawę efektywności energetycznej w budynkach z mieszkaniowego zasobu gminy.

Grant MZG należy rozumieć jako środki na pokrycie części kosztów remontu lub przebudowy budynku mieszkalnego będącego własnością gminy lub jednoosobowej spółki gminnej albo części takiego budynku zajmowanego przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu. Udzielany będzie w ramach realizacji działania „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych”, w części dotyczącej budownictwa wielorodzinnego, określonego w planie rozwojowym.

Warunek otrzymania grantu MZG jest taki, że przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego albo w jego ramach w poddawanym temu przedsięwzięciu budynku musi zostać wykonane przyłącze do scentralizowanego źródła ciepła, wymienione źródła energii na OZE, zastosowana wysokosprawna kogeneracja lub nastąpić zmiana źródeł ciepła na niskoemisyjne (z wyłączeniem kotłów na paliwo stałe).

REKLAMA

Zmiany dotyczące premii termomodernizacyjnej i remontowej

Ponadto podpisana przez prezydenta zmiana ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków przewiduje:

  1. podwyższenie wysokości premii termomodernizacyjnej i premii remontowej o 10 proc. wartości inwestycji, z tym że w przypadku premii termomodernizacyjnej wprowadzono zasadę, że koszty instalacji OZE muszą stanowić przynajmniej 10 proc. łącznych kosztów termomodernizacji i instalacji OZE;
  2. zmianę zakresu przedmiotowego premii remontowej – premia remontowa będzie mogła być przyznawana na remonty budynków mieszkalnych wielorodzinnych oddanych do użytkowania co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie premii. Dotychczas do uzyskania premii kwalifikowały się jedynie budynki oddane do użytkowania przed 14 sierpnia 1961 r. Jak tłumaczy Kancelaria Prezydenta RP, zmiana terminu wynika z faktu, że coraz większym problemem staje się stan techniczny budynków wybudowanych w latach 60–80. XX wieku, a więc przede wszystkim budynków zrealizowanych w technologiach wielkopłytowych.

Wsparcie na inwestycje z Funduszu Dopłat

Nowe przepisy zawierają ponadto zmiany w zakresie finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego w ramach ustawy z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.

W tym zakresie przewidziano wprowadzenie dodatkowego bezzwrotnego finansowego wsparcia dla inwestycji realizowanych ze wsparciem z Funduszu Dopłat, polegających na remoncie mieszkań komunalnych zamieszkanych przez osoby zagrożone ubóstwem energetycznym, pod warunkiem zmiany źródła ciepła na niskoemisyjne (wsparcie dotyczy zamieszkanych lokali znajdujących się w budynkach objętych przedsięwzięciem termomodernizacyjnym lub remontowym, na które gmina uzyskała grant MZG z Funduszu Termomodernizacji i Remontów).

Jak tłumaczy Kancelaria Prezydenta RP, dodatkowe wsparcie w wysokości 30 proc. kosztów przedsięwzięcia ma dotyczyć przedsięwzięć polegających na remoncie lub przebudowie lokali mieszkalnych w zamieszkałym budynku będącym własnością gminy lub jednoosobowej spółki gminnej albo części takiego budynku, pod warunkiem uzyskania przez gminę (związek międzygminny) dodatkowo – poza grantem MZG – prawa do nowego grantu OZE z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Dodatkowo premiowane będą w ten sposób przedsięwzięcia komunalne odnoszące się do budynków zamieszkanych przez osoby zagrożone ubóstwem energetycznym, pod warunkiem zmiany źródła ciepła na niskoemisyjne.

Przewidziano także wdrożenie dodatkowego bezzwrotnego wsparcia dla nowego budownictwa społecznego realizowanego przez społeczne inicjatywy mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe we współpracy z gminami – na pokrycie 50 proc. kosztów przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji OZE w nowo budowanych budynkach.

Gminy budujące energooszczędnie dostaną więcej

Ponadto zwiększone zostanie bezzwrotne dofinansowanie dla samorządów w związku z budową mieszkań w podwyższonym standardzie efektywności energetycznej, przewidziano także utworzenie zasobu projektów architektoniczno-budowlanych i projektów technicznych dotyczących budynków mieszkalnych, które będą udostępniane gminom i społecznym inicjatywom mieszkaniowym (SIM) w celu ułatwienia realizacji inwestycji mieszkaniowych na wynajem, a tym samym skrócenia procesu inwestycji i zachowania wymaganych standardów.

W zakresie nowelizacji ustawy z 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa uwzględniono dodatkowe finansowe wsparcie na inwestycje mieszkaniowe realizowane przez społeczne inicjatywy mieszkaniowe we współpracy z gminami w ramach instrumentów wdrażanych do ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych. Jak tłumaczy Kancelaria Prezydenta RP, pozwoli to uzyskać wyższe wsparcie przez gminy na realizację przedsięwzięć ze środków KPO, jeżeli spełnione zostaną określone warunki związane z energooszczędnością inwestycji mieszkaniowej.

Od kiedy będą obowiązywać nowe przepisy

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jedynie część przepisów dotycząca zmian w ustawie z 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa wejdzie w życie w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Nowelizacja ustawy z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych w zakresie pomocy w formie grantów wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Ponadto z dniem 1 stycznia 2025 r. mają wejść w życie przepisy dotyczące wymagań dla nowo budowanych budynków w zakresie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną oraz dotyczące możliwości uzyskania wyższego dofinansowania na budowę budynków na terenie nieruchomości stanowiącej własność albo będącej w użytkowaniu wieczystym gminy lub jednoosobowej spółki gminnej albo lokali mieszkalnych na wynajem, powstających w wyniku realizacji przez inwestora innego niż gmina albo związek międzygminny.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.