Szkolenia: Dewelopment projektów PV, Umowy PPA

Szkolenia: Dewelopment projektów PV, Umowy PPA
Eurocon

Zapraszamy na szkolenia i warsztaty on-line: „Dewelopment projektów fotowoltaicznych”, które odbędzie się 13 kwietnia, a także „Jak sprzedawać energię z OZE”, które jest zaplanowane na 22 kwietnia. Szczegóły poniżej.

Prowadzący kwietniowe szkolenia i warsztaty on-line to przede wszystkim praktycy. Grzegorz Skarżyński na rynku zielonej energii w Polsce działa od blisko 20 lat. Jest współzałożycielem i wiceprezesem Polish Energy Partners, jednego z pierwszych niezależnych producentów energii w Polsce, aż do debiutu giełdowego. Przemysław Kałek, radca prawny, od 20 lat specjalizuje się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Jest partnerem w Kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

1. Szkolenie i warsztaty praktyczne on-lineDewelopment projektów fotowoltaicznych

REKLAMA

Termin: 13 kwietnia 2022 r.

Warsztaty poświęcone są przedstawieniu dwóch rodzajów instalacji fotowoltaicznych: przyłączonych bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej na podstawie uzyskanych warunków przyłączenia (instalacje off-site) oraz instalacji przyłączonych bezpośrednio do instalacji wewnętrznej odbiorcy energii i wytwarzające energię na potrzeby tego odbiorcy (instalacje on-site). Do obu wyróżnionych rodzajów instalacji stosowane są odmienne regulacje, inny jest ich model biznesowy, inny sposób przyłączenia do sieci, a to wszystko rzutuje na odmienny proces rozwoju tych projektów. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z głównymi elementami procesu dewelopmentu, konkretnymi przykładami liczbowymi, regulacjami prawnymi wyznaczającymi ten proces, a także jego praktycznymi uwarunkowaniami.  

Program

7.45-8.15 Logowanie uczestników

8.15-9.15 Dwa możliwe rodzaje instalacji PC – on-site i off-site:

 • projekty on-site – przyłączone bezpośrednio do instalacji wewnętrznej odbiorcy energii
 • projekty off-site – przyłączone do sieci dystrybucyjnej
 • odrębne uregulowania prawne i regulacyjne (ograniczenia) dla obu rodzajów instalacji PV – co różni oba rodzaje projektów

9.15-10.15 Instalacje PV w modelu rynku energii:

 • sprzedaż energii z instalacji off-site – sposób sprzedaży, koszty i przychody; rodzaje umów niezbędnych dla sprzedaży energii
 • sprzedaż energii z instalacji on-site – koszty i przychody, kalkulacja korzyści z tytułu budowy instalacji on-site (koszty dystrybucji, akcyza, koszty kolorowych certyfikatów); rodzaje umów niezbędnych dla sprzedaży energii
 • instalacje fotowoltaiczne w aukcyjnym systemie wsparcia (tylko off-site)
 • instalacje fotowoltaiczne jako element spółdzielni/klastrów (spodziewane zmiany)
 • instalacje fotowoltaiczne w systemie prosumenckim (dla prowadzących działalność gospodarczą)

10.15-10.25 Przerwa
10.25-11.25 Proces dewelopmentu instalacji PV off-site:

 • decyzja lokalizacyjna – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego vs warunki zabudowy – ograniczenia, wpływ na proces dewelopmentu
 • zabezpieczenie praw do gruntu – powierzchnia potrzebna do realizacji projektu, klasa ziemi, odrolnienia, forma prawna zabezpieczenia praw do gruntu (zakup ziemi czy jej dzierżawa), ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi – wystąpienie o decyzję lokalizacyjną (w obu wariantach istnienia planu i braku planu, właściwe organy, potrzebne dokumenty, rodzaj projektu technicznego niezbędnego na tym etapie, czas trwania)
 • wystąpienie o decyzję środowiskową – czy potrzeba sporządzać raport oddziaływania na środowisko? Właściwe organy, potrzebne dokumenty, czas trwania
 • uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy o przyłączenie do sieci – właściwi operatorzy sieci, procedura, czas trwania, niezbędne dokumenty, koszty (zaliczki na poczet przyłączenia oraz opłaty)
 • uzyskanie pozwolenia na budowę – właściwe organy, procedura, czas trwania, niezbędne dokumenty (w tym projekt budowlany), uzgodnienia z innymi organami oraz podmiotami
 • koncesja na wytwarzanie energii – kogo dotyczy? Właściwy organ, procedura, czas trwania, niezbędne dokumenty, opłaty, konsekwencje nieuzyskania koncesji, prawo do wytwarzania energii bez koncesji
 • szczególne wymogi dla instalacji PV niezbędne, by mogła wystartować w aukcji

11.25-12.25 Proces dewelopmentu instalacji PV on-site – różnice w stosunku do instalacji off-site

 • co rozumiemy pod pojęciem instalacji on-site z punktu widzenia procesu dewelopmentu
 • czy potrzebna decyzja lokalizacyjna, czy potrzebna decyzja środowiskowa itd.
 • warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej – czy są niezbędne, kto występuje
 • koncesja na wytwarzanie energii – czy niezbędna, kto występuje
 • budowa instalacji on-site – formalne wymogi

12.25-13.25 Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie spotkania.

*Możliwość zadawania pytań po warsztatach do dwóch tygodni po spotkaniu. Pytania dotyczące tylko zakresu odbytego spotkania.

Szczegóły na stronie organizatora >>

Pobierz formularz zgłoszeniowy (Word) >>

2. Szkolenie i warsztaty praktyczne on-line: Jak sprzedawać energię z OZE bezpośrednio odbiorcom przemysłowym

Termin: 22 kwietnia 2022 r.

Program

8.30-9.00 Logowanie uczestników
9.00-9.30 Jak działa rynek energii – podstawowe ryzyka dla wytwórcy i odbiorcy energii:  

 • płynność rynku
 • ryzyko zmiennej ceny – jak ustalić cenę w kontrakcie (benchmarki cenowe, krzywe cenowe)
 • ryzyko profilu
 • ryzyko bilansowania
 • ryzyko kredytowe
 • ryzyko wolumenu
 • przepływy pieniężne w umowie dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego

9.30-10.15 Uwarunkowania prawno–regulacyjne umów pomiędzy wytwórcą a odbiorcą przemysłowym:

 • wymogi koncesyjne
 • model rynku energii (rola poszczególnych podmiotów na rynku energii) – wpływ na poszczególne rodzaje umów dostaw energii dla odbiorcy przemysłowego
 • umowa fizycznej dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego
 • umowa finansowa dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego
 • dostawa energii z instalacji przyłączonych do sieci odbiorcy (tzw „behind the meter”, linia bezpośrednia)
 • obowiązki związane z dostawami energii do odbiorcow przemysłowych (odbiorców końcowych)
 • przywileje dla odbiorców przemysłowych
 • klaster i spółdzielnia energetyczna a umowy dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego
 • kodeksy sieciowe
 • graniczne terminy wynikające z Ustawy o OZE i Prawa Energetycznego

10.15-11.45 Negocjowanie umowy dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego: 

 • jak wytwórca OZE sprzedaje energię
 • systemy wsparcia OZE a sprzedaż do odbiorców przemysłowych
 • koszty dostawy energii przez wytwórcę OZE dla odbiorcy przemysłowego – w tym koszt realizacji obowiązków związanych z umorzeniem różnego rodzaju świadectw pochodzenia
 • niedopasowanie profilu wytwarzania energii przez wytwórcę OZE i profilu odbioru przez przemysłowego odbiorcę energii
 • produkty mogące być przedmiotem umowy o dostawę energii
 • jak przedsiębiorstwo przemysłowe kupuje energię – co z tego wynika dla kształtu umowy dostawy energii
 • składniki cenowe zakupu energii
 • relacje z operatorami systemu – usługa dostępu do rynku i bilansowania
 • modele umów – gdzie jest wartość dodana związana z zawarciem umowy zakupu energii bezpośrednio od wytwórcy OZE
 • podstawowe elementy procesu negocjacji umowy dostawy energii
 • czy umowy dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego są bankowalne

11.45-12.00 Przerwa

12.00-12.45 Główne postanowienia umowy dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego:

 • podstawowe prawa i obowiązki stron w procesie sprzedaży energii elektrycznej
 • główne ryzyko umowne i sposoby jego zabezpieczenia
 • cena i umowne formuły cenowe
 • okres umowy oraz wcześniejsze jej rozwiązanie
 • dopuszczalność zmian umowy

12.45-14.00 Standard umowy na dostawę energii dla odbiorcy przemysłowego (EFET) – ćwiczenia praktyczne wykorzystujące standard EFET w części dotyczącej komercyjnych warunków umowy  

14.00-15.00 Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie spotkania.

REKLAMA

*Możliwość zadawania pytań po warsztatach do trzech tygodni po spotkaniu. Pytania dotyczące tylko zakresu odbytego spotkania.

Szczegóły na stronie organizatora >>

Pobierz formularz zgłoszeniowy (Word) >>

Więcej szczegółów o prowadzących:

Grzegorz Skarżyński
Na rynku zielonej energii w Polsce od blisko 20 lat. Współzałożyciel i wiceprezes Polish Energy Partners, jednego z pierwszych niezależnych producentów energii w Polsce, aż do debiutu giełdowego. Przez  blisko 10 lat dyrektor inwestycyjny hiszpańskiego funduszu Taiga Mistral, odpowiedzialny m.in. za dewelopment, budowę, sfinansowanie oraz zarządzanie portfelem farm wiatrowych o łącznej mocy 90 MW.  Od dwóch lat związany ze szwajcarskim start-upem Pexapark.com, działającym na rynku energii z instalacji OZE. a od kilku miesięcy ze szwedzkim Alight Energy specjalizującym się w fotowoltaicznych corporate PPA. Prowadzi także własną działalność doradczą. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej.

Przemysław Kałek
Radca prawny, od 20 lat specjalizujący się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Doradza w sprawach regulacyjnych, transakcyjnych i antymonopolowych przedsiębiorstwom działającym w sektorze elektroenergetycznym i gazowym, w tym operatorom systemów elektroenergetycznych oraz wytwórców energii elektrycznej. Świadczy kompleksowe usługi przy nabywaniu farm wiatrowych i fotowoltaicznych, budowie i eksploatacji elektrowni, reorganizacji przedsiębiorstw energetycznych, a także przy negocjowaniu kontraktów na przyłączenie i dostawy energii elektrycznej, gazu oraz paliw.

Zapraszamy także na inne szkolenia tych prowadzących:

1.   Aukcje OZE – jak przygotować projekt OZE do aukcji (on-line)

Termin: 12.04.2022 r.

Szczegóły na stronie organizatora >>

Pobierz formularz zgłoszeniowy (Word) >>

2.   Jak odbiorcy przemysłowi mogą bezpośrednio kupować energię z OZE (on-line)

Termin: 26.04.2022 r.

Szczegóły na stronie organizatora >>

Pobierz formularz zgłoszeniowy (Word) >>  

3.   Rynek bezpośrednich (korporacyjnych) umów zakupu energii z OZE – perspektywa odbiorcy i dostawcy (stacjonarnie Warszawa)

Termin: 16.05.2022 r.-17.05.2022 r., Warszawa

Szczegóły na stronie organizatora >>

Pobierz formularz zgłoszeniowy (Word) >>  


Kontakt i rejestracja

EUROCON
Tel.: 22 631 22 81
Kom.: 503 123 570
biuro@euro-con.pl


artykuł sponsorowany