Ulga termomodernizacyjna a magazyn energii – co może odliczyć prosument?

Ulga termomodernizacyjna a magazyn energii – co może odliczyć prosument?
Stanford Energy

Zostało kilka dni na złożenie zeznania podatkowego za 2023 r. Osoby inwestujące w domowe instalacje do produkcji energii odnawialnej mogą pomniejszyć wysokość podatku o ulgę termomodernizacyjną. Na stronach Ministerstwa Finansów pojawiła się nowa interpretacja oceniająca możliwość uwzględnienia w uldze termomodernizacyjnej kosztów poniesionych w związku z instalacją domowego magazynu energii.

Wniosek o wydanie interpretacji oceniającej możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) zgłosił prosument, który w 2023 r. poniósł koszty związane z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej oraz zintegrowanego z nią magazynu energii. Wykonana w ten sposób instalacja została podłączona do sieci dystrybucyjnej.

Jak tłumaczy autor wniosku o interpretację, większa ilość energii słonecznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną jest zużywana na bieżąco – w tym do ogrzewania budynku oraz podgrzewania wody użytkowej – a jej nadwyżki dzięki wykorzystaniu magazynu energii są w nim gromadzone i zużywane w momencie braku generacji z paneli fotowoltaicznych. Wnioskodawca powołuje się na ustawę o PIT stanowiącą, że przedsięwzięcia termomodernizacyjne oznaczają takie przedsięwzięcia, których przedmiotem jest m.in. „ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych (…)”.

REKLAMA

Jak wnioskuje prosument, zgodnie art. 26h ustawy o PIT podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku (ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2,) wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

U autora wniosku mają być spełnione pozostałe warunki umożliwiające uzyskanie ulgi termomodernizacyjnej. Inwestycja została m.in. wykonana w budynku w zabudowie bliźniaczej całkowicie przeznaczonym na lokal mieszkalny, a kwota odliczenia w odniesieniu do realizowanego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekracza 53 tys. zł.

Ulga termomodernizacyjna na magazyn energii tylko z fotowoltaiką

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podkreśla w wydanej interpretacji, że zgodnie z wyjaśnieniami wnioskodawcy magazyn energii stanowi integralną część instalacji fotowoltaicznej i jako jej osprzęt samodzielnie – bez paneli fotowoltaicznych – nie może spełniać swojej zaprojektowanej funkcji.

Autor interpretacji nawiązuje przy tym do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. W tym rozporządzeniu wymienione zostały materiały, urządzenia i usługi, których koszt podlega odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Wśród nich nie ma pozycji opisanej jako „magazyn energii”, znajduje się jednak pozycja określona jako „ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem”.

Jak tłumaczy dyrektor KIS, właśnie fakt integralności magazynu energii i instalacji fotowoltaicznej uprawnia prosumenta do odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej kosztów związanych z zakupem i montażem magazynu.

W katalogu wydatków podlegających odliczeniu, znajdującym się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju, w części 1 w punkcie 13 zostało wskazane ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem. Natomiast w części 2 w punkcie 13 wskazano montaż instalacji fotowoltaicznej. W konsekwencji, skoro magazyn energii jest integralną częścią instalacji fotowoltaicznej, to ww. wydatek można uznać za wydatek podlegający odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej na podstawie art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ocenia dyrektur Krajowej Izby Podatkowej.

REKLAMA

Ulga podatkowa – co można odliczyć?

Wśród wydatków na materiały budowlane i urządzenia, uprawniających do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, znajdują się następujące pozycje:

 1. materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 2. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 3. kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 4. kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 5. zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 6. kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. c ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe – jeżeli eksploatacji takiego kotła nie zakazuje uchwała przyjęta na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z Prawo ochrony środowiska;
 7. przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 8. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 9. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 10. materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 11. pompa ciepła wraz z osprzętem;
 12. kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 13. ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 14. stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 15. materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

W uldze termomodernizacyjnej można również uwzględnić koszty następujących usług:

 1. wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 2. wykonanie analizy termograficznej budynku;
 3. wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 4. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 5. docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 6. wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 7. wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 8. montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 9. montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 10. montaż pompy ciepła;
 11. montaż kolektora słonecznego;
 12. montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 13. montaż instalacji fotowoltaicznej;
 14. uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 15. regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 16. demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.
.

.

Dotacja pomniejszy ulgę termomodernizacyjną

Na inwestycję w fotowoltaikę i magazyn energii do czasu złożenia wniosku o interpretację prosument nie otrzymał żadnej dotacji (wówczas ulga musiałaby zostać pomniejszona). Prosument oczekuje jednak na dotację na podstawie wniosku złożonego w programie Mój Prąd 5.0. – po otrzymaniu dotacji będzie konieczne złożenie korekty zeznania podatkowego uwzględniającej otrzymane dofinansowanie.

Kwota odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Piotr Pająk

piotr.pajak@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.