Klastry energii i społeczności energetyczne – najnowsze zmiany, szkolenie

Klastry energii i społeczności energetyczne – najnowsze zmiany, szkolenie
Fot. Pixabay - Florian Pircher

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty profesjonalnych szkoleń, poświęconych projektowanym zmianom w obszarze klastrów energii i społeczności energetycznych, a także ich roli w procesie transformacji energetycznej, w tym kierunków procedowanych zmian legislacyjnych. Szkolenie on-line: Klastry energii i społeczności energetyczne – rola w procesie transformacji energetycznej – kierunki najnowszych zmian legislacyjnych odbędzie się dnia 28 lutego 2024 r. Poprowadzi je ekspert ds. systemów wsparcia, wieloletni pracownik URE, absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki, współautor komentarza do Prawa energetycznego (2010 r., 2016 r.).

Szkolenie on-line

Klastry energii i społeczności energetyczne – rola w procesie transformacji energetycznej – kierunki najnowszych zmian legislacyjnych

Termin: 28 lutego 2024 r.

Program

9:30-10:00 Logowanie i rejestracja uczestników

10:00-12:00
I. Klastry energii, obywatelskie społeczności energetyczne, społeczności energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej – kierunki zmian, regulacje wspólnotowe
– Status społeczności energetycznych w dokumentach wspólnotowych
– Energetyka rozproszona w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r.
– Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych – Społeczności energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej (art. 22)
– Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca
2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniające dyrektywę 2012/27/UE – Obywatelskie społeczności energetyczne (art. 16)
– Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw – cel zmian, główne założenia, definicje legalne, w tym m.in:
* agregacja
* agregator
* wydzielona jednostka wytwarzania energii elektrycznej
* wydzielony odbiorca
* usługa elastyczności
* odbiorca aktywny
* obywatelska społeczność energetyczna
* magazynowanie energii elektrycznej
– Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw – cel zmian, główne założenia, definicje legalne, w tym m.in.:
* klaster energii
* spółdzielnia energetyczna
*partnerski handel energią z odnawialnych źródeł energii
II. Obywatelskie społeczności energetyczne
– Forma wykonywania działalności – podstawy prawne działania
– Kompetencje decyzyjne i kontrolne – krąg podmiotów upoważnionych
– Obszar działania
– Sposób prowadzenia rozliczeń, podział energii wewnątrz obywatelskiej społeczności energetycznej
– Wykaz obywatelskich społeczności energetycznych:
* elementy wykazu
* organ prowadzący
* warunki formalne – procedura wpisu
* obowiązki informacyjne obywatelskiej społeczności energetycznej
– Systemy wsparcia dla energii elektrycznej wytworzonej przez obywatelską społeczność energetyczną – zmiany przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii
III. Agregacja
– Przedmiot i cel usługi agregacji
– Podstawy prawne wykonywania działalności
– Zadania, funkcje i obowiązki agregatora
– Wykaz agregatorów – organ prowadzący, procedura i konsekwencje wpisu
IV. Odbiorca aktywny
– Status, cel, funkcje i zakres uprawnień;
V. Spółdzielnia energetyczna
– Zakres najnowszych zmian regulacyjnych
– Przepisy doprecyzowujące – skutki dla obowiązującego systemu zwolnień

12:00-12:20 Przerwa

12:20-13:50
VI. Klastry energii
– Klastry energii – funkcje, cele, organizacja
– Porozumienie klastra energii – elementy konieczne
– Uprawnienia i zadania koordynatora klastra energii
– Rejestr klastrów energii – organ prowadzący, procedura wpisu
– Obowiązki operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
– Liczniki zdalnego odczytu
– Obowiązki sprzedawcy zobowiązanego/innego sprzedawcy
– Możliwe sankcje karne – wysokość, podstawa wymiaru kary
– Art. 184k – 184m – system ulg – przedmiot – warunki korzystania z uprawnień
VII. Kluczowe przepisy przejściowe i dostosowujące – terminy wejścia w życie przyjętych rozwiązań

13:50-14:20 Podsumowanie, dyskusja i zakończenie zajęć

Prowadzący:

Ekspert ds. systemów wsparcia, wieloletni pracownik URE. Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki, współautor komentarza do Prawa energetycznego (2010 r., 2016 r.) oraz autor artykułów poświęconych problematyce dotyczącej orzecznictwa prawnego na rynku paliw i energii. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Szczegóły i rejestracja na stronie organizatora – firmy Eurocon>>>>

Kontakt i rejestracja:

EUROCON

Tel.: +48 22 631 22 81

Kom.: +48 503 123 570

biuro@euro-con.pl

 

Eurocon – materiał sponsorowany