TGE ma zgodę KNF na prowadzenie platformy aukcyjnej CO2

TGE ma zgodę KNF na prowadzenie platformy aukcyjnej CO2
Fot. Dean Hochman, flickr cc

Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zgody Towarowej Giełdzie Energii S.A. na prowadzenie platformy aukcyjnej uprawnień do emisji CO2, o ile po uzyskaniu zezwolenia platforma ta zostanie wyznaczona na krajową platformę aukcyjną oraz zostanie wpisana przez organy Unii Europejskiej do wykazu platform aukcyjnych w załączniku III rozporządzenia KE nr 1031/2010.

Towarowa Giełda Energii informuje, że spełnia wymogi dla platformy aukcyjnej określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2016 roku odnośnie prowadzenia rynku regulowanego oraz platformy aukcyjnej.

– Możliwość uruchomienia platformy aukcyjnej CO2  jest dla TGE ważnym krokiem w rozwoju Giełdy, ale przede wszystkim dobrą wiadomością dla polskich przedsiębiorstw objętych Europejskim Systemem Handlu Emisjami (EU ETS), które uzyskają dostęp do aukcji organizowanych w Polsce i rozliczanych w dwóch walutach – polskim złotym oraz euro. Przed nami w pierwszej kolejności udział w przetargu na wybór krajowej platformy do prowadzenia aukcji pierwotnych CO2, a następnie proces uzyskania akredytacji przez organy Unii Europejskiej i wpisanie do wykazu platform aukcyjnych – komentuje dr Paweł Ostrowski, prezes zarządu TGE.

REKLAMA

Podstawowym aktem prawnym regulującym sprzedaż uprawnień w drodze aukcji jest Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży uprawnień na aukcji. Zgodnie z Rozporządzeniem sprzedaż uprawnień powinna odbywać się na jednej wspólnotowej platformie aukcyjnej. Istnieje możliwość odstępstwa i sprzedaż uprawnień jako państwo z tzw. grupy put-out na oddzielnej własnej platformie. Z takiej możliwości skorzystały Niemcy (EEX), Wielka Brytania (ICE), a teraz i Polska, która do czasu wyłonienia własnej krajowej platformy realizuje sprzedaż uprawnień za pośrednictwem wspólnotowej platformy EEX.

Założenia systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 zostały zawarte w dyrektywie nr 2003/87/WE. Dyrektywa ta stanowi podstawę funkcjonowania Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (European Union Emissions Trading System – EU ETS). 

REKLAMA

System działa na zasadzie tzw. cap and trade. Dla uczestników systemu ustalany jest dopuszczalny limit emisji (cap) i z czasem jest on zmniejszany w sposób pozwalający osiągnąć unijny cel redukcyjny. W ramach ustalonego limitu uczestnicy systemu otrzymują bezpłatnie lub kupują uprawnienia do emisji. Jedno uprawnienie do emisji daje posiadaczowi prawo do emisji jednej tony CO2 lub równoważnej ilości innego gazu cieplarnianego.

Elementem funkcjonowania Europejskiego Systemu Handlu Emisjami są tzw. okresy rozliczeniowe. Obecnie obowiązuje III okres rozliczeniowy obejmujący lata 2013-2020, IV okres rozliczeniowy rozpocznie się w 2021 roku i zakończy w 2030. Wszystkie uprawnienia nieprzydzielone bezpłatnie w tzw. III okresie rozliczeniowym są sprzedawane w drodze aukcji.

W każdym roku uczestnik systemu, pod groźbą kary finansowej, musi rozliczyć rzeczywisty wolumen poprzez umorzenie odpowiedniej liczby uprawnień do emisji lub ponieść koszty w wysokości stanowiącej iloczyn opłaty zastępczej i brakującego wolumenu. Jeśli instalacja zredukuje poziom emisji, może zachować część posiadanych uprawnień na pokrycie swoich przyszłych potrzeb lub np. sprzedać je na rynku wtórnym innej instalacji, która posiada za mało uprawnień.

Gwarantem bezpiecznego rozliczenia i rozrachunku aukcji CO2 ma być Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.

red. gramwzielone.pl